มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
Catholic Mission Chiang Mai Diocese

สังกัดเขตวัด: 1
zone area: 1

 • 5/3 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  เบอร์โทรศัพท์ :+66 (09-3784-6421)
 • E-mail : [email protected] สำหรับติดต่อกับคุณพ่อเลขาฯ
 • E-mail : [email protected] เว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ (สื่อมวลชนฯ)
 • 5/3 Charoen Prathet Rd.,Soi 12, Muang, Chiang Mai, 50100
  Telephone Number:+66 (09-3784-6421)

บิชอป : ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
อุปมุขนายก : คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์
เหรัญญิกสังฆมณฑล : คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์
เลขาธิการ : คุณพ่อศราวุธ แฮทู
เลขานุการ : คุณพ่อนนทชัย ริทู

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
Mass times

 • วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 06.15 น.
  ที่ชั้น 2 ห้อง 208
 • Monday – Saturday (Thai) : 06.15 a.m.
  At Second Floor Room 208.