บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

มุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่

บาทหลวงพื้นเมืองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (BK)

คติพจน์ในชีวิตสงฆ์
 
“เกิดมาครั้ง หวังทำดี ให้ที่สุด
เพื่อมนุษย์ ทั้งผอง ครองหรรษา
ได้รู้จัก รักรับใช้ เจ้าชีวา
อีกพร้อมหน้า สร้างสวรรค์ ณ แผ่นดิน”

Bishop of Chiang Mai Diocese

Priest of  Archdiocese of Bangkok (BK)

Motto in the Priestly Life

“One is born only onceI hope to do good
for the Humanity to know and to be at the 
service of the Lord. I am ready to build heaven on earth“ 
คติพจน์ในชีวิตบิชอป

“ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี” (1 คร.9.23)

Motto in the Episcopal Life

“I do all things for the sake of the gospel.”
(1 Corinthians 9.23)

เชื้อชาติ : ไทย

Race: Thai
Nationality: Thai
Email: [email protected]

ประวัติโดยสังเขป – Personal Details

 • เกิด: วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1955 ที่สามเสน กรุงเทพฯ
 • รับศีลล้างบาป: วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1955 ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
 • บวชเป็นบาทหลวง: วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1981 โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • ได้เข้าพิธีอภิเษกเป็นบิชอป: วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
 • Born: on October 3, 1955 at Samsen, Bangkok
 • Baptised: on October 16, 1955 at St. Francis Xavier, Samsen, Bangkok
 • Ordained: by Cardinal Michael Michai Kitbunchu on June 7, 1981
 • Ordained Bishop: by Cardinal Michael Michai Kitbunchu on May 1, 2009 at Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai

หน้าที่ที่เคยปฎิบัติประจำ – duties and responsibilities

 • 10 พ.ค. 1981 – 1 พ.ค. 1985 ผู้ช่วยอธิการสามเณรลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
 • 1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1988 ศึกษาต่อปริญญาโท ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี วิชาด้านการอภิบาลเยาวชน และคำสอน
 • 1 พ.ค. 1988 – ก.พ. 2009 หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • 1 พ.ค. 1989 – 8 พ.ค. 1990 พักประจำที่วัดฟาติมา ดินแดง
 • 8 พ.ค. 1990 – พักประจำที่สำนักมิสซังฯ
 • 8 พ.ค. 1990 – 10 พ.ค. 1998 จิตตาธิการ วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 • May 10, 1981 – May 1, 1985. Assistant to the Rector  of St. Joseph Seminary, Sampran
 • May 1, 1985 – May 1, 1988. Continued  his Master’s degree in Rome, Italy, and specialized in youth ministry
  and catechesis
 • May 1, 1988 – February, 2009 Head of the Commission for catechesis  in the Archdiocese of Bangkok
 • May 1, 1989 – May 8, 1990. Served at Our Lady of Fatima Church, Din Daeng.
 • May 8, 1990 – Served at the Catholic Mission Center of the Archdiocese of Bangkok
 • May 8, 1990 – May 10, 1998. Spiritual Director of St. Joseph Convent School

ประวัติการทำงาน – Career History

 • ค.ศ. 1981 – 1985 ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
 • ค.ศ. 1988 – 2009 เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ อาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน
 • ค.ศ. 1988 – 2009 กรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)
 • ค.ศ. 1990 – 1998 จิตตาธิการวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
 • ค.ศ. 1992 – 2009 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)
 • ค.ศ. 1997 – 2009 เป็นกรรมการ( Steering Committee)ของ International Forum on Adult Religious Education กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • ค.ศ. 2000 – 2003 หัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 2003 – 2009 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
 • ค.ศ. 2003 – 2005 คณบดีคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 2003 – 2005 ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาล สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
 • ค.ศ. 2005 – 2009 หัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 2006 – 2008 ผู้ให้การอบรมและวิญญาณารักษ์ที่สามเณราลัยแสงธรรม
 • 10 ก.พ. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นบิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • ค.ศ. 2010 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)
 • ตุลาคม ค.ศ. 2018 เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย
 • 9 เมษายน ค.ศ. 2021 กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยแสงธรรม
 • 1981 – 1985 Assistant Principal  St. Joseph Upatham School, Sampran
 • 1988  to 2009, Director of the Department of Religious Studies in Bangkok, the special lecturer at Lux Mundi College and the Sampran Religious Training Center.
 • 1988 – 2009 Catholic Director for Christian Education (Thailand)
 • 1990 – 1998, Spiritual Director at St. Joseph’s Convent school, Bangkok
 • 1992 – 2009 Secretary General of the Catholic Commission for Catechetical Education in Thailand
 • 1997 – 2009 Member of the Steering Committee of  the International Forum on Adult Religious Education
 • 2000 – 2003 Head of Department of Christian Studies  of  Lux Mundi College
 • 2003 – 2009 Member of  Catholic Commission for the Bible, and Catholic Commission for the Liturgy
 • 2003 – 2005 Dean of the Faculty of Religious Studies, Lux Mundi college
 • 2003 – 2005 Advisor for Pastoralcare member of the Catholic Commission for Education
 • 2005 – 2009 Head of  the Department of Christian Studies Lux Mundi college
 • 2006 – 2008 Formator and Spiritual  Direrctor , Lux Mundi college
 • Feb 10, 2009 Pope Benedict XVI Appointed Him as  thr Bishop of the Diocese of Chiang Mai
 • 2010 President of the Catholic Commission for Catechetical  Education
 • October 2018 Secretary of Catholic Bishop’s Conference of Thailand
 • April 9, 2021

 จบการศึกษา – Graduate

 • ค.ศ. 1979 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 1981 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 1984 ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูนครปฐม
 • ค.ศ. 1988 ปริญญาโท (เทววิทยา) ด้านคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม
 • ค.ศ. 1993 วุฒิบัตร (การประกาศพระวรสาร) ลูเซนา ฟิลิปปินส์ (6 เดือน)
 • 1979 Bachelor of Arts in Philosophy, Lux Mundi College
 • 1981 Bachelor of Arts in Theology
 • 1984, Bachelor of Education Major in Educational Administration, Nakhon Pathom Teachers’ College
 • 1988 Master of Theology in Youth Ministryand Catechesis, University of Rome
 • 1993 Diplomac in  Evangelization, Luzon, Philippines (6 months)

การบวช – ordination

 •  เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1965 สมัครเข้าบ้านเณร
 • 16 เมษายน ค.ศ. 1981 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยอาร์ชบิชอป ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ได้บวชเป็นบาทหลวงที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยอาร์ชบิชอป ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • 10 ก.พ. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นบิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • 1 พ.ค. 2009 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และอาร์ชบิชอปซัลวาตอเร เป็นนัคคีโอ เป็นประธานพิธีอภิเษกเป็นบิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • In May 1965, He appliedtoenterin the Seminary.
 • April 16, 1981, He was ordained as a  deacon at  the Assumption Cathedral by the Archbishop, Michael Michai Kitbunchu.
 • June 7, 1981,  He was ordained a priest at St. Joseph Seminary SamphranNakhon Pathom  by Archbishop Michael Michai Kitbunchu.
 • Feb 10, 2009 Pope Benedict XVI Appointed Him as Bishop of Chiang Mai.
 • May 1, 2009 Cardinal Michael Michai Kitbunchu, Bishop Joseph Sangival Surasarang and Archbishop Salvatore Pennacchio were the  main celebrants in the Episcopal ordination as Bishop of Chiang Mai Diocese.

ผลงานที่พึงกล่าวถึง – Recent Achievements

 1. เขียนบทความด้านคริสตศาสนธรรมในวารสารแสงธรรมปริทัศน์ วิทยาลัยแสงธรรม
 2. เขียน บทความคอลัมน์ “คำสอน 5 นาที” ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของชาวคริสต์คาทอลิก)
 3. ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 และ บทความเกร็ดคำสอน ในสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 – ค.ศ. 2009
 4. ผู้ประสานงานการแปลเอกสารและพิมพ์หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและนิเทศก์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ทับแก้ว นครปฐม ค.ศ. 2002
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค.ศ. 2002
 7. กรรมการที่ปรึกษาด้านคริสตศาสนธรรม ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 8. กรรมการจัดทำหนังสือ “สู่ความสำเร็จ” ของศาสนาคริสต์สำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ค.ศ. 2002
 9. อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ค.ศ. 2005
 1. Wrote an article on Catechesis in the Lux Mundi College Journal
 2. The columnist of “Catechism in 5 Minutes” in the Weekly Udomsarn Newspaper for Catholics since 1989
 3. Wrote articles on catechism in the Archdiocese of Bangkok Bulletin from 2003 to 2009
 4. Coordinator for the translation of documents and the publication of books on the Catechism of the Catholic Church
 5. Thesis adviser for master’s degree students of Curriculum and Supervision at the Silpakorn University, Thap Kaew, Nakhon Pathom Province in 2002
 6. Thesis adviser for master’s degree students of Social Work at the Thammasat University in 2002
 7. Member of the Commission for Catechetical Education of the Catholic Bishops’ Conference of Thailand
 8. Member of the Committee for the preparation of the book “On Success” of Christianity for students of higher education in 2002
 9. Thesis adviser for master’s degree students of Ethics at the Mahidol University in 2005