บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

มุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่

บาทหลวงพื้นเมืองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (BK)

คติพจน์ในชีวิตสงฆ์
 
“เกิดมาครั้ง หวังทำดี ให้ที่สุด
เพื่อมนุษย์ ทั้งผอง ครองหรรษา
ได้รู้จัก รักรับใช้ เจ้าชีวา
อีกพร้อมหน้า สร้างสวรรค์ ณ แผ่นดิน”

Bishop of Chiang Mai Diocese

Priest of  Archdiocese of Bangkok (BKK)

Motto in the Priestly Life

“One is born only once I hope to do good
for the humanity to know and to be at the 
service of the Lord. I am ready to build heaven on earth“ 
คติพจน์ในชีวิตบิชอป

“ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี” (1 คร.9.23)

EPISCOPAL MOTTO

“I do all things for the sake of the Gospel.”
(1 Corinthians 9.23)

ประวัติโดยสังเขป – Personal Details

 • เกิด: วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1955 
 • สัญชาติ: ไทย
 • สถานที่เกิด: สามเสน กรุงเทพฯ
 • รับศีลล้างบาป: วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1955 ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
 • บวชเป็นบาทหลวง: วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1981   โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • ได้เข้าพิธีอภิเษกเป็นบิชอป: วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
 • ทักษะด้านภาษา : ไทย อังกฤษ อีตาลี
 • Date of Birth:     October 3, 1955
 • Nationality : Thai
 • Place of Birth:     Samsen, Bangkok, Thailand
 • Date of Baptism:  October 16, 1955 at St. Francis Xavier Church, Samsen Bangkok
 • Date of Priestly Ordination:  June 7, 1981
 • Ordaining Bishop:  Cardinal Michael Michai Kitbunchu at Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai
 • Date of Consecration as Bishop:  May 1, 2009
 • Languages:   Thai , English and Italian
 • Email: [email protected]
 

 จบการศึกษา – Graduate Studies

 • ค.ศ. 1979 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 1981 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ. 1984 ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูนครปฐม
 • ค.ศ. 1988 ปริญญาโท (เทววิทยา) ด้านคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม
 • ค.ศ. 1993 วุฒิบัตร (การประกาศพระวรสาร) ลูเซนา ฟิลิปปินส์ (6 เดือน)
 • 1979       Bachelor of Arts in Philosophy, Saengtham College, Samphran, Nakhon Pathom, Thailand
 • 1981        Bachelor of Arts in Theology, Saengtham College, Samphran, Nakhon Pathom, Thailand
 • 1984       Bachelor of Education, Major in Educational Administration, Nakhon Pathom Teachers’ College
 • 1988        Master Degree on Youth Ministry and Catechesis, Salesian University, Rome, Italy       (May 1st 1985- May 1st 1988)
 • 1993       Diploma in Evangelization- 6 Months Course, Luzon, Philippines
 

การบวช – Priestly Ordination

 •  เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1965 สมัครเข้าบ้านเณร นักบุญเซนโยเซฟ สามพราน นครปฐม
 • 16 เมษายน ค.ศ. 1981 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยอาร์ชบิชอป ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ได้บวชเป็นบาทหลวงที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยอาร์ชบิชอป ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • 10 ก.พ. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นบิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • 1 พ.ค. 2009 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และอาร์ชบิชอปซัลวาตอเร เป็นนัคคีโอ เป็นประธานพิธีอภิเษกเป็นบิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • May 1965     Entered the Saint Joseph Seminary, Samphran, Nakhon Pathom, Thailand

 • April 16, 1981     Ordained as Deacon at Assumption Cathedral, Bangkok   by Archbishop Michael Michai Kitbunchu

 • June 7 1981          Ordained Priest at St. Joseph Seminary, Samphran, Nakhon Pathom       by Archbishop Michael Michai Kitbunchu

 • February 10, 2009   Appointed as Bishop of Chiang Mai by Pope Benedict XVI

 • May 1, 2009        Episcopal Consecration by Cardinal Michael Michai Kitbunchu,  Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai

หน้าที่ที่เคยปฎิบัติประจำ – WORK EXPERIENCES/DUTIES AND RESPONSIBILITIES

  • 1981 – 1985  ผู้ช่วยอธิการสามเณรลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
  • 1988 – 2009  หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / อาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน
  • 1988 –2009 กรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
  • 1989-1990 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพ
  • 1990 – 1998 จิตตาธิการ ประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ กรุงเทพ
  • 1992 – 2009 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)
  • 2003 – 2009 คระกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์ และพิธีกรรม
  • 2003 – 2005  คณบดีคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
  • 2010 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย
  • October 2018- ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกของประเทศไทย
  • April 9, 2021- ปัจจุบัน  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
 •  
  • 1981 – 1985, Assistant Principal, Joseph Upatham School, Sampran, Nakhon Pathom
  • 1988 – 2009, Director of the Department of Religious Studies in Bangkok;

            Special Lecturer, Saengtham College and the Sampran   Religious Training Center

  • 1988 –2009, Member of Thai Catholic Christian Education, Archdiocese of Bangkok
  • 1989-1990, Assistant Priest, Our Lady of Fatima Church, Din Daeng, Bangkok
  • 1990 – 1998, Chaplain, St. Joseph Convent school, Bangkok
  • 1992 – 2009, Secretary General of the Thailand Catholic Commission for Catechetical Education
  • 2003 – 2009, Member of Bible Catholic Commission and Catholic Liturgy Commission
  • 2003 – 2005, Dean of the Faculty of Religious Studies, Saengtham College, Nakhon Pathom
  • 2010 – Present, President of the Thai Catholic Commission for Catechetical Education
  • October 2018- Present, Secretary of Catholic Bishop’s Conference of Thailand (CBCT)
  • April 9, 2021- Present, member of Saengtham College Council, Nakhon Patho

ผลงานต่างๆ  – Other Achievements

 

 1. ผู้เขียนบทความด้านคริสตศาสนธรรมในวารสารแสงธรรมปริทัศน์ วิทยาลัยแสงธรรม
 2. เขียน บทความคอลัมน์ “คำสอน 5 นาที” ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของชาวคริสต์คาทอลิก) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 จนถึงปัจจุบัน
 3. ผู้เขียนบทความเกร็ดคำสอน ในสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 – ค.ศ. 2009
 4. ผู้แปล ผู้ประสานการแปลเอกสารและพิมพ์หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
 5. ได้รับเลือกเป็น พระสงฆ์แบบอย่างด้านการสอนคำสอน จากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์  (23-26 ตุลาคม 2000) บ้านผู้หว่าน สามพราน
 1. Writer on Catechesis in the Saengtham College Journal
 2. Columnist of “Catechism in 5 Minutes” in the Weekly Udomsarn Newspaper for Catholics since 1989 up to present
 3. Writer of articles on Catechism in the Archdiocese of Bangkok Bulletin from 2003 to 2009
 4. Translator and Coordinator for the translation of documents and the publication of books on the Catechism of the Catholic Church
 5. Voted as National Outstanding Priest in Catechetical Education, National Priestly Life Seminar, 23-26 October 2000, Baan Phuwan, Sampran, Thailand

ผลงานที่พึงกล่าวถึง – International Participations (2000-2024)

 

1. วันที่ 13 มิถุนายน 2011  ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic biblical federation) หัวข้อ พระวาจาของพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของการฟื้นฟูที่สม่ำเสมอ สมัยวิสามัญ  ที่ Casa Divin Maestro; Arriccia กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฐานะเป็นประธานกรรมการพระคัมภีร์ในสภาพระสังฆราชคาทอลิก แห่งประเทศไทย และคุณครูสุพรรณี บูญยะรัตน์ ในนามสมาชิกสมทบ

2. วันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2013 ร่วมงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ (International Conference on Catechesis)  ซึ่งจัดโดยสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2013  หัวข้อ “ครูคำสอน พยานแห่งความเชื่อ”  (The Catechist; a Witness of Faith , Day for Catechists)  ครูคำสอน พระสงฆ์ นักบวชจากประเทศไทยจำนวน 50 ท่าน ร่วมงานฯ    ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

3. วันที่ 18-23 มิถุนายน 2015      พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมนานาชาติด้านพระคัมภีร์ สมัชชาสามัญ ครั้งที่ 8 ที่ NEMI กรุงโรม ประเทศอิตาลี โอกาสฉลอง 50 ปีของเอกสาร Dei Verbum มีผู้ร่วมประชุม 133 คน จากอาฟริกา 18 คน อเมริกา 33 คน เอเชีย-โอเชียเนีย 41 คน ยุโรป 24 คน ตะวันออกกลาง 4 คน อื่นๆ 13 คน โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ถวายพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015

4. วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2016  ประชุมพระสังฆราช เพื่อนคณะโฟโคลาเร (ครั้งที่ 39)  ที่ศูนย์มารีอาโปลี กรุงโรม และวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2016 ไปเยี่ยมเมืองมารีอาโปลีถาวรที่ลอบเปียโน หัวข้อการประชุม Unity: gift, commitment and aim

5.วันที่ 22-30 กันยายน 2016  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ นำครูคำสอนไทย พระสงฆ์และนักบวช รวม 48 คน ร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

6. วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม ค.ศ. 2016     ประชุมสมัชชาสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย FABC ครั้งที่ 11 ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  หัวข้อ “ครอบครัวคาทอลิกเอเชีย พระศาสนจักรระดับ บ้านของผู้ยากไร้ ในพันธกิจแห่งเมตตาธรรม” โดยมีพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชไทย ไปร่วมประชุมครั้งนี้

7. วันที่ 7-10 มีนาคม ค.ศ. 2017  ประชุมพระสังฆราชผู้สนใจคณะโฟโคลาเร ที่ศูนย์มารีอาโปลี กัสเตลกันดอลโฟ กรุงโรม มีหัวข้อไตร่ตรองและวัน คือ วันอังคารที่ 7 พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าในปัจจุบัน วันพุธที่ 8 ในโลกปัจจุบัน พระศาสนจักรควรเป็นแบบใด วันพฤหัสที่ 9 พระเยซูเจ้าผู้ถูกทอดทิ้ง วันศุกร์ที่ 10 อีกวิธีหนึ่งของการมองข้อเท็จจริง

8. วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2017  ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation – Southeast Asia; CBF-SEA Workshop)  จำนวน 5 คน จากประเทศไทย โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม  ที่เมืองนาตรัง เวียดนาม หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังพระวาจา  (Transforming the family through the power of the Word) สำหรับพระวาจาของการประชุมคือ “วันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

9. วันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2017   พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  ร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับเยาวชนจากไทย 24 คน

10. วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2017    บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม  และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช  ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้นำ และมีผู้ร่วมคณะศึกษาดูงานฯ 45 คน

11. วันที่ 3-28 ตุลาคม 2018       บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์  เข้าร่วมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 (Synod 2018) เรื่อง เยาวชนและกระแสเรียก  ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

12. วันที่ 15-29 มกราคม 2019     ร่วมงานชุมนาเยาวชนโลก ครั้งที่ 34  ที่ประเทศปานามา  (21-27 ม.ค) บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานฝ่ายอภิบาลคริสตชน  ผู้แทนพระสังฆราชไทย พร้อมกับเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทย 10 คน  เข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้

13. วันที่  10 -12 กุมภาพันธ์ 2020            ประชุมพระสังฆราชเพื่อนคณะโฟโคลาเร ที่ลอบเปียโน่ อิตาลี  คณะโฟโคลาเรจะพบปะบรรดาพระสังฆราชเพื่อนของคณะ ทุก 3 ปีครั้ง ปีนี้โอกาสครบ 100 ปีเกิดของ เกียร่า ลูบิค

14. วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2022  ร่วมในโครงการ “มิตรภาพระหว่าง 2 ศาสนา” เนื่องในวโรกาส ครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐวาติกันและวัดพระเชตุพน บิชอป วีระอาภรณ์รัตน์, มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์, บาทหลวง ดาเนียเล่ มาซซา PIME เดินทางกับคณะพระภิกษุ นำโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  คณะสงฆ์ และคณะผู้ติดตาม จากวัดเชตุพน และวัดเล่งเน่ยยี่ รวม 91 ท่าน ณ นครรัฐวาติกัน และกรุงโรม และวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2022 พระภิกษุ 40 รูป และฆราวาสจำนวน 65 ท่าน รวม 105 ท่าน เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิส  ณ ห้องโถงในวังวาติกัน โอกาส 50 ปีที่สมเด็จพระวันรัต หรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 และคณะได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พศ.2515/คศ.1972 ที่นครรัฐวาติกัน

15. วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022    บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกครอบครัว สภาพระสังฆราชฯ เข้าร่วม “งานชุมนุมครอบครัวสากล”  ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  หัวข้อ  ความรักครอบครัว : กระแสเรียก  และหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์   มีคนไทยเข้าร่วมงาน 10 ท่าน

16. วันที่ 15-22 เมษายน 2023     บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF GENERAL ASSEMBLY 2023) ครั้งที่ 10 หัวข้อ “การประกาศพระวาจา ของขวัญแห่งชีวิตสำหรับโลกที่บอบบาง” (เทียบ โรม 8:22-23) ณ มาร์เดลปลาต้า ประเทศอาร์เจนตินา

17. วันที่ 11-16 มิถุนายน 2023    บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์  เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด  และคุณพ่อดาเนียเล่ มาซซา PIME นำคณะภิกษุ วัดโพธิ์  เยี่ยมสมณสภาและเสวนาระหว่างศาสนา   ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

18. วันที่ 11-15 มีนาคม 2024      ประชุมสมาพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันตกเชียงใต้ (Catholic Biblical Federation-South East Asia-CBF-SEA) ณ โรงแรม Telang Usan เมืองคูซิง ประเทศมาเลเซีย   บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แผนคริสตศาสนธรรม    คุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี  แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลจันทบุรี   อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษาและซิสเตอร์วิมลรัตน์ พัสดุ  คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี  รวมทั้งหมด 5 ท่าน

 1. Participant, Catholic Biblical Federation Extra-Ordinary Plenary Assembly as the President of the Thai Biblical Commission of CBCT, 14th -16th June 2011, Casa Divin Maestro, Arriccia, Rome, Italy
 2. Participant, International Conference on Catechesis “The Catechist; a Witness of Faith”, Catechists Day; September 23rd- 2nd October 2013,Rome, Italy
 3. Thailand Representative, 8th International Bible Conference, General Assembly on the 50th Anniversary of  “Dei Verbum” document, 18-23 June 2015, Nemi, Rome, Italy
 4. Participant, 39th Bishops Friends of the Focolare Movement Meeting, “Unity: Gift, Commitment and Aim”, 27-28 February 2016, Mariapoli Center, Rome, Italy and visited Focolare Permanent City, Loppiano, Florence, Italy
 5. Accompanied 48 priests, religious and catechists to the Jubilee Year of Mercy, 22-30 September 2016, Rome, Italy
 6. Representative, 11th General Assembly of the Federation of Asian Bishops’ Council- FABC, “Asian Catholic Family, a Domestic Church of the Poor in the Mission of Mercy”, 28 November- 4 December 2016, Colombo, Sri Lanka
 7. Participant, Bishops Friends of the Focolare Movement Meeting, “Jesus Crucified-the Image of God Today”; “What the Church Should Be in Today’s World”, “Jesus Forsaken”; “Another Way of Looking at Reality”; 7-10 June 2017, Castelgandolfo, Rome, Italy
 8. Participant, Southeast Asia Catholic Bible Federation Meeting (Catholic Biblical Federation of Southeast Asia; CBF-SEA Workshop) “Transforming the Family Through the Power of the Word”- The Word of the meeting – “Today salvation has come to this house” (Luke 19:9); 17-23 July 2017, Nha Trang City, Vietnam
 9. Participant, 7th ASIAN Youth Day, “Joyful Asian Youth! Living the Gospel in Multicultural Asia“. July 30-9th August 2017, Yogyakarta, Indonesia
 10. Coordinated and Accompanied 45 priests, catechists and lay persons; Study Trip on RCIA of the Archdiocese of Singapore, November 30th – 3rd December 2017, Singapore
 11. Participant, 15th Bishops’ Synod on Youth and Vocation, 3-28 October 2018, Rome, Italy
 12. Participated as CBCT President of Christian Pastoral Care and accompanied 10 Youth Representatives, 34th World Youth Day (21-27 January 2019), 15-29 January 2019, Panama
 13. Participant, Bishops Friends of the Focolare Movement Meeting on the CENTENNIAL OF CHIARA LUBICH,10-12 February 2020, Loppiano, Florence, Italy
 14. Participated and accompanied 105 Buddhist monks, priests and lay people to meet with Pope Francis on the occasion of the 50th anniversary of His Holiness Patriarch Vanrat- the 17th Buddhist Patriarch’s Meeting with Pope Paul VI on June 5, 1972 at Vatican City tate; 14-20 June 2022
 15. Participated and accompanied 10 persons, 10th World Meeting of Families 2022 “Family Love: a Vocation and a Path to Holiness”, 22-26 June 2022, Rome, Italy
 16. Participant, 10th General Conference of the Catholic Bible Federation (CBF GENERAL ASSEMBLY 2023) ,“Announcement of the Word as the Gift of Life for a Fragile World” (cf. Romans 8:22-23), Mar del Plata, Argentina
 17. Accompanied 30 Buddhist monks from Pho Temple to visit the Office of the Interreligious Dialogue, 11-16th June 2023, Rome, Italy
 18. Participant, Catholic Bible Federation Meeting (Catholic Biblical Federation-South East Asia-CBF-SEA), 11th —15th March 2024, Kuching, Malaysia