Skip to content
Chiang Mai Diocese
สมโภชพระตรีเอกภาพ
Trinity Sunday
ฉลอง พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยือน
Visitation
30 พฤษภาคม 2021
31 พฤษภาคม 2021

รวมบทความ

เกี่ยวกับปีนักบุญโยเซฟ

2021

ปีนักบุญโยเซฟ

2021

อ่านต่อ
ร่วมยินดีกับคณะเบเนดิกติน
จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ
13 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญอันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์ นักปราชญ์
11 มิถุนายน ระลึกถึงนักบุญ บาร์นาบัส อัครสาวก
มิสซาเปิดปีการศึกษาร.ร.ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ประกาศ - ประชาสัมพันธ์
วิดีโอที่น่าสนใจ
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.9 ตอนที่ 28
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.9 ตอนที่ 28
คลิปของโปํปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021  ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (2 นาที)
คลิปของโปํปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (2 นาที)
พระเจ้าไม่มี จริงหรือ?
พระเจ้าไม่มี จริงหรือ?
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.5 ตอนที่ 27
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.5 ตอนที่ 27
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป  EP.8 ตอนที่ 26
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.8 ตอนที่ 26
บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระแม่ (05.22 นาที)
บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระแม่ (05.22 นาที)
เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
คำอธิษฐานภาวนาของคริสตชนทั่วโลก จากสมณสาส์น "ทุกคนเป็นพี่น้องกัน" โดยโป๊ปฟรังซิส (1.45 นาที)
คำอธิษฐานภาวนาของคริสตชนทั่วโลก จากสมณสาส์น "ทุกคนเป็นพี่น้องกัน" โดยโป๊ปฟรังซิส (1.45 นาที)
คำอธิษฐานภาวนาถึงพระผู้สร้าง  โดยโป๊ปฟรังซิส ( 1.30 นาที )
คำอธิษฐานภาวนาถึงพระผู้สร้าง โดยโป๊ปฟรังซิส ( 1.30 นาที )
"อันตรายของพลาสติก" (พากย์ไทย 3.48 นาที) 16/3/2021
"อันตรายของพลาสติก" (พากย์ไทย 3.48 นาที) 16/3/2021
ภารกิจรักและเมตตาธรรม
ภารกิจรักและเมตตาธรรม
bishop_vira

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

บิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ปี 2021 
 
 
นักบุญโยเซฟ
โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

ระลึกถึง นักบุญอันตน แห่งปาดัว

วันที่ 13 มิถุนายน 2021

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 20-06-2021 “อย่าเหนื่อยหน่ายเสาะแสวงหาพระเจ้า”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 20-06-2021 “อย่าเหนื่อยหน่ายเสาะแสวงหาพระเจ้า”
06:37
รายการแสงธรรม ปี 2021 ตอนที่ 13
รายการแสงธรรม ปี 2021 ตอนที่ 13
26:04
POWER OF LOVE | EP.21 | สวดสายประคำมาราธอน ตอนที่ 2 | 27-06-2021
POWER OF LOVE | EP.21 | สวดสายประคำมาราธอน ตอนที่ 2 | 27-06-2021
24:09
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 16-06-2021 “บนกางเขน : พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อเรา”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 16-06-2021 “บนกางเขน : พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อเรา”
06:08
รายการ Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา | EP.21| แก้คิดมากด้วยโสตการได้ยิน : หูหาเรื่อง
รายการ Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา | EP.21| แก้คิดมากด้วยโสตการได้ยิน : หูหาเรื่อง
09:52
POWER OF LOVE | EP.20 | สวดสายประคำมาราธอน ตอนที่ 1 | 20-06-2021
POWER OF LOVE | EP.20 | สวดสายประคำมาราธอน ตอนที่ 1 | 20-06-2021
25:20