สภาภิบาลแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

(The Pastoral Council)

สภาภิบาล (The Pastoral Council) ซึ่งมีพระสังฆราชเป็นประธาน ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 511-514 เพื่อศึกษาค้นคว้าไตร่ตรองสถานการณ์ด้านอภิบาลและเสนอข้อสรุปเชิงปฏิบัติในสิ่งที่เกี่ยวกับ งานอภิบาลในสังฆมณฑลมีสมาชิกประกอบด้วยพระสงฆ์ มิชชันนารี นักบวช และคริสตชนฆราวาสที่เป็นผู้แทน จากคณะองค์กรต่างๆ ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตามรายนามดังต่อไปนี้

ก. จากคณะสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

1. คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์
2. คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา
3. คุณพ่อติดคำา ใจเลิศฤทธิ์
4. คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล
5. คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา
6. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง
7. คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์
8. คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์
9. คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
10. คุณพ่อศราวุธ แฮทู
11. คุณพ่อนนทชัย ริทู
12. คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

อุปสังฆราช
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสื่อมวลชน
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานบุคลาภิบาล
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนา และวัฒนธรรม
เลขาธิการสังฆมณฑล
เลขานุการสังฆมณฑล
แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก

ข. จากแผนกคณะมิชชันนารีและนักบวชชาย-หญิง

13. คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา
14. คุณพ่อพอล พอลล็อค
15. คุณพ่อสมชาย กิจนิชี
16. คุณพ่อมงคล เจริญธรรม
17. คุณพ่อทินกร ลาทู
18. คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองคำ
19. คุณพ่ออันเดรส ฟิลิปเป้
20. คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
21. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง
22. ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา
23. เซอร์แคลร์ สมเนตร
24. ซิสเตอร์พวงเพชร อวดศิริ
25. ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี
26. ซิสเตอร์นฤมล กระบวนศิริ
27. ซิสเตอร์ประพรรณ์ หมั่นศึกษา
28. ซิสเตอร์อนุรักษ์ ไชยเผือก
29. ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา
30. ซิสเตอร์อธิการ
31. ซิสเตอร์อธิการ
32. ซิสเตอร์มารี เจอเนอเวียฟ อ่อน
33. ซิสเตอร์อธิการ
34. ซิสเตอร์ Evelyn de Alba Asada
35. ซิสเตอร์มารีอา อังเยเลส กาบานา
36. ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง
37. ซิสเตอร์พรพรรณ วิเศษบุญชัย
38. ซิสเตอร์อธิการ คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

พระสงฆ์ตรีเวเนโต
คณะเยสุอิต
ศูนย์คำสอนแม่ริมและคณะซาเลเซียน
แผนกพิธีกรรมคณะสงฆ์พระหฤทัยของพระเยซเจ้าแห่งเบธาราม
คณะอิเดนเตส
คณะภราดาน้อย กาปูชิน
คณะยารูมาล (MXY)
วิถีชุมชนวัด (BEC)
ศาสนสัมพันธ์
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
คณะพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าและพระนางมารี (มารีนา)
คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล
คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล
คณะภคินีศรีชุมพาบาล
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะเมตตาธรรมแห่งมิลานและกุมารีมารีอา (คณะมารีอาบัมบีน่า)
คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
คณะเมตตาธรรมแห่งนักบุญชานอังติต ตูเร
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร (Presentation)
คณะ Daughters of Jesus
ซิสเตอร์คณะอิเดนเตส
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียนหญิง)
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ
คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

ค. หน่วยงานต่างๆ

39. ดร.สุนทร วงศ์จอมพร
40. นายบุญศรี ส่าวินาเว
41. นายถาวร กัมพลกูล
42. คุณครูจงดี วงศ์จอมพร
43. นายสิริ เจริญธรรม
44. นางมยุรี ศรีสุข
45. นางกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
46. นางประภา วงศ์จอมพร
47. ประธานคณะพลมารีย์
48. ประธานคณะวินเซนเดอปอล
49. ประธานคณะคูร์ซิลโล
50. นายแพทย์เดชา คูวุฒิยากร
51. นายดาร์วิน เดะกุษมัน
52. น.ส.ประนอม ชุ่มศรี
53. ประธานคณะเซอร์ร่า
54. ประธานกลุ่มพระเมตตา
55. ประธานกลุ่มครูคาทอลิก
56. คุณครูศักดิ์ชัย วิชญพันธ์ วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
57. คุณครูธนูพล แซ่ท้าว วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้ง)

ง. ผู้แทนฆราวาสจากเขตวัด

58. นางทัศนีย์ ทุมกานนท์ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
59. น.ส.ลดาวรินทร์ บุญเผ่า
60. นายวิมล สง่างาม
61. นายสาคร อภิวงศ์เจริญ
62. นายบรรเจิด สิงห์คำา วัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว
63. นายพนม ดิพอ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
64. นายอภิเดช ศรีพรพนาวัลย์ วัดนักบุญยอห์น บับติสต์ แม่โถ
65. นายอำาพล เมฆมากฤทธิ์