ข้อคิดข้อรำพึงอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B

วันที่ 22 กุมภาพันธ์
ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรอัครสาวก

11 กุมภาพันธ์
ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

6 กุมภาพันธ์
ระลึกถึง นักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์
ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

วันที่ 31 มกราคม
ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์

วันที่ 25 มกราคม
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก

วันที่ 24 มกราคม
ระลึกถึง นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

27 ธันวาคม
ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

สารวันสันติสากล วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2024 : ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ

ข้อคิดข้อรำพึงอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

ข้อคิดข้อรำพึงอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B