วันที่ 26 มกราคม
ระลึกถึงนักบุญทิโมธี และนักบุญทิตัส พระสังฆราช

วันที่ 24 มกราคม
ระลึกถึง นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันที่ 25 มกราคม
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก

ข้อคิดข้อรำพึง
อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี A

ข้อคิดข้อรำพึง
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี A

8 ข้อคิดปรีชาญาณ และวิสัยทัศน์ของโป๊ปกิตติคุณเบเนดิ๊ก ที่ 16

วันสันติสากล 2023
World Day of Peace 2023

การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบทั่วไป (GENERAL AUDIENCE)
ณ ห้องประชุมใหญ่เปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกัน

ข้อคิดของโป๊ปเบเนดิกต์ที่ 16 เพื่อช่วยเตรียมเผชิญความตาย

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 – กิริยาท่าทาง

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส
ในโอกาสครบรอบปีที่ 56 แห่งวันสันติภาพสากล

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส
แก่ชาวโรมและชาวโลกในโอกาสคริสต์มาส 2022