รูปวาด “กระแสเรียกของนักบุญมัทธิว”
ของ “คาราวัจโจ”

14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

15 กันยายน
ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์

ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี B

สาส์นอภิบาล เลขที่ สสท. 070/2021
เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด

วันที่ 3 กันยายน ระลึกถึง นักบุญเกรโกรี่

27 สิงหาคม
ระลึกถึงนักบุญโมนิกา

พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัยการเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General audience) วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2021

25 สิงหาคม
นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

24 สิงหาคม ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

วันที่ 23 สิงหาคม นักบุญโรซา ชาวลิมา พรหมจารี
(St. Rose of Lima, Virgin)

พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัยในการเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General audience) วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2021