21 กันยายน ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

ข้อคิดข้อรำพึงอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี A

15 กันยายน
ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์

14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

วันที่ 8 กันยายน
ฉลองแม่พระบังเกิด

วันที่ 3 กันยายน ระลึกถึง นักบุญเกรโกรี่

ครอบครัวอุลมา: การประกาศเป็นบุญราศีมรณสักขี

ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ปี A

29 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

28 สิงหาคม
ระลึกถึงนักบุญออกัสติน บิชอปและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

27 สิงหาคม
ระลึกถึงนักบุญโมนิกา

ศาสตราจารย์ชาวยิวพบแม่พระ