66PRATEEPKIRA

คติพจน์ในชีวิตสงฆ์

“เมื่อความมืดเข้ามา จุดเทียนเล่มหนึ่ง
ดีกว่าที่จะมัวด่าว่าความมืดนั้น”

Rev. Joseph Prateep Kiratipong

บาดหลวงพื้นเมืองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (BK)
Parish Priest of Bangkok Archdiocese

ตำแหน่ง :

 • เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
 • ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัย
 • ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
 • สมาชิกคณะที่ปรึกษาฯ
 • หัวหน้าแผนกศาสนสัมพันธ์
 • จิตตาธิการคณะเซอร์ร่า
 • จิตตาธิการสมาคมนักบุญวินเซน  เดอ  ปอล
 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย
 • มือถือ
 • Email :
ประวัติโดยสังเขป
การศึกษา
การบวช
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากบวช
 • d
 • d

หน้าที่พิเศษ