วัน เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ผู้แทนสภาภิบาลและกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกฆราวาสระดับวัดและเจ้าหน้าที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ ณ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความเชื่อ เรียนรู้ประวัติ แนวปฏิบัติ จิตตารมณ์และบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มฯ ในการแพร่ธรรม ฝึกทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริมปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อและวิถีชุมชนวัดให้เข้มแข็ง โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ชาย-หญิงจำนวน 35 คน

Recommended Posts