บาทหลวง เดวิด พิทักษ์ บีทู-min
บาทหลวง เดวิด พิทักษ์ บีทู <br> Rev. David Pitak Bithu

Rev. David Pitak Bithu

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน

วันเกิด : ธันวาคม ค.ศ. 1984
วันบวช : 28 มิถุนายน 2014

เชื้อชาติ : ไทย
สัญชาติ : ไทย

ประวัติโดยสังเขป
 • เกิดวันที่ : 16 ธันวาคม ค.ศ. 1983 (2526)
 • ชื่อบิดา : นาย บีทู
 • ชื่อมารดา : นาง บีทู
 • จำนวนพี่น้อง 3 คน น้องชาย 1 คน น้องสาว 1 คน เป็นบุตรคนที่ 1
 • ที่อยู่ : บ้านห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยประการ จ.เชียงใหม่
กระแสเรียก
 • เข้าบ้านเณรปี 2000 โดยคุณพ่อ อุร์โก โดนีนี
 • บ้านเณรเล็กเบธารามสามพราน 3 ปี
 • โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • ปฎิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2005
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ปี 2010
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ปี 2011
 • ปฎิญาณตนตลอดชีพ  27 กรกฎาคม 2013
 • บวชบาทหลวง 28 มิถุนายน 2014 อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
จบการศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนศีลรวี
 • มัธยมตอนต้น โรงเรียนศีลรวี
 • มัธยมตอนปลาย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัญชาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2009
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2013
 • เข้ารับการอบรม จิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส ปี 2012