Catholic Mission Center Chiangmai

การโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพฯ

ชื่อบัญชี : มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่

ประเภท : สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 423-070162-7

ธนาคาร : ธนาคารทหารไทย

สาขา : ถนนช้างเผือก

ชื่อบัญชี : มิซซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ (สำนักงาน)

เลขที่บัญชี : 527-2-00210-5

เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง กรุณาติดต่อสอบถาม ก่อนโอนทุกครั้ง

การบริจาค สิ่งของต่างๆ

นอกจากการบริจาคเงินแล้ว ท่านยังสามารถบริจาคอุปกรณ์ต่างๆทางช่องทางต่อไปนี้