Skip to content

คุณ พ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ เจ้าอาวาสวัดในเขตศูนย์โม้งคาทอลิก จัดให้มีการสอนคำสอน สำหรับสัตบุรุษของวัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง(ดอยอิทนนท์) เด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 62 คน มีซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง บรรดาซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ ผู้ฝึกหัด บราเดอร์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้นำการอบรม เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ทั้งในด้านศีลศักดิ์ พิธีกรรมและการภาวนา บรรดาผู้เข้ารับการอบรมต่างยินดีที่บรรดาซิสเตอร์ใด้มาอยู่ร่วมกับพวกเขาและได้ให้ความรู้ต่าง ๆ โดยมีครูคำสอนและนักศึกษาของศูนย์โม้งคาทอลิกร่วมให้การบริการ

ค่ายแม่บ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

วันที่ 27-30 มีนาคม 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ จัดให้การอบรมกลุ่มแม่บ้านในเขตวัดของศูนย์โม้งคาทอลิก เพื่อฟื้นฟูจิตใจของบรรดาแม่บ้านให้เข้าใจในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลอภัยบาปและศีลสมรส และเพื่อให้เข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำของวิถีชุมชนวัด และช่วยกระตุ้นให้บรรดาแม่บ้านตื่นตัว ไม่ปล่อยชีวิตตามความเฉื่อยชาของโลกวัตถุปัจจุบัน ซึ่งทุกคนดีใจที่มีโอกาสเข้ารับการอบรม พบปะสังสรรค์และพูดคุยกันถึงปัญหาต่าง ๆ นำทีมอบรมโดย คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ครูคำสอน และนักศึกษาของศูนย์ฯ มีแม่บ้านเข้ารับการอบ จำนวน 54 คน ณ บ้านเรยีนา ดอยสุเทพ

ค่ายพ่อบ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

วันที่ 7-10 เมษายน 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะครูคำสอน นักศึกษา ได้จัดการอบรมพ่อบ้านของเขตวัดศุนย์โม้งคาทอลิก เพื่อฟื้นฟูคำสอน  จิตใจ  และสร้างแนวทางผู้นำของวิถีชุมชนวัด กระตุ้นให้พวกเขาตื่นตัว ในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้น โดยมีคุณพ่อชาคริต  แซ่ท้าว นำทีมอบรมที่บ้านมงฟอร์ต ดอยสุเทพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน