Skip to content

นัก ศึกษาของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ชั้นปี 2 จำนวน 12 คน ฝึกงานในสถาบันต่างๆ ในสังฆมณฑลตลอดเดือนมกราคม 2014 ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานแพร่ธรรม โดยนักศึกษาถูกส่งไปทำงานสถานที่ละ 2 คน สถาบันดังกล่าวคือ

1. โรงเรียนศีลรวี
2. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
3. โรงเรียนสันติวิทยา
4. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม
5. โรงเรียนบ้านแม่ปอน
6. โรงเรียนบ้านแม่โถ

นอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกสอนคำสอนและสอนวิชาคริสตศาสตร์อย่างเป็นระบบแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกการดูแลนักเรียนในศูนย์และหอพักของวัด อีกทั้งได้ช่วยงานของวัดและไปเยี่ยมชาวบ้านในวันเสาร์และอาทิตย์พร้อมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสและคุณครูคำสอนในพื้นที่นั้นๆด้วย

อนึ่ง คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนได้ไปเยี่ยมและไปนิเทศการสอน ของนักศึกษาร่วมกับคณะมาเซอร์ และคุณครูพี่เลี้ยงผู้รับผิดชอบงานอภิบาลของแต่ละสถานบันด้วย เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น