Skip to content

เมื่อ วันที่ 11–12 มกราคม 2014 ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้มีการศึกษาอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนขึ้นที่ศูนย์พันธกิจแห่งรักจอมทอง และศูนย์คาทอลิกขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ “ผู้นำสันติย่อมเป็นสุข (มธ.5:9)” มีกิจกรรมกลุ่ม และการซักถาม ตอบคำถามถึงสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสาระเรื่องวันเอกภาพ (วันที่ ๑ มกราคม 2014)

ซึ่งมีผู้สามารถตอบคำถามได้และบอกถึงความหมายที่ตรงกับคำสอนของชาวปกาเกอะญอ คือ “ต่า แก ดอ ปื่อ แหว่” (ความเป็นพี่น้องกัน/ภารดร) พระสันตะปาปาเรียกร้องให้ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องโดยมีความรักของพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง ต้องมีความเสมอภาคกัน ช่วยเหลือเอาใจใส่ซึ่งกัน นอกจากนี้ผู้ให้การอบรมยังนำเนื้อหาสื่อจากอินเตอร์เน็ตที่ค้นหาได้จากทั้ง Google, Facebook  มาให้การอบรมด้วย โดยชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาสื่อที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ ที่ต้องรู้จักเลือก ซึ่งเนื้อหาสื่อที่สร้างสรรค์นั้นสามารถยึดถือและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ชอบมาก มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง