Skip to content

โรงเรียนสันติศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่  22-23  กรกฎาคม  2013  ฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่  ได้จัดฝึกอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตให้กับผู้รับผิดชอบงานอภิบาลในแต่ละโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีคณะครู จาก 7 โรงเรียนจำนวน  35 คน  เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ เซอร์แอนนี  สนเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา  ได้เปิดเผยถึงการจัดฝึกอบรมว่า

“นี่เป็นนโยบายของสังฆมณฑลที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เอาใจใส่เรื่องการอบรมด้านจิตใจและจิตวิญญาณ แก่นักเรียนของเราในทุกระดับ สังฆมณฑลได้กำหนดให้นักเรียนระดับประถมปีที่ 1-3 เข้าสังกัดสมณองค์กรยุวธรรมทูต นักเรียนระดับชั้นประถม ปีที่ 4-6 ให้เข้าสังกัดองค์กรพลศีล นักเรียนระดับมัธยมต้นให้ฝึกอบรมด้วยองค์กรวายซีเอส ส่วนมัธยมปลายให้เข้าสังกัดคณะพลมารีย์”

มาเซอร์เชื่อว่าการที่จะเน้นให้นักเรียนเป็นแค่คนเก่งเท่านั้น ยังไม่เป็นการเพียงพอ  และแนวทางการศึกษาของคาทอลิกนั้นมีเป้าหมายเพื่อนสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์ครบครัน   คือ  เป็นทั้งคนเก่งและคนดีซึงกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นการเสริมเรื่องการสอนคำสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนยังเป็นเครื่องมือที่ดี  สำหรับการพัฒนาตัวเด็กทั้งด้านสังคม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านการประกาศข่าวดีให้กับเด็กๆ  ของเรา  ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นๆ  นั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อของพวกเขาโดยมีครูผู้รับผิดชอบ  และมีโครงการส่งเสริมต่างๆ  เช่นเดียวกัน

สมณองค์กรยุวธรรมทูตเป็นองค์กรที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 170  ปี  โดยบิชอปชาวฝรั่งเศสที่มีใจร้อนรนในเรื่องการแพร่ธรรม ท่านคิดว่า  “ไม่มีใครที่จะช่วยเด็กๆได้ดีเท่ากับการที่จะให้เด็กๆ ช่วยเหลือกันและกัน” ท่านได้รวบรวมเด็กๆ มาร่วมกันสวดภาวนา  พลีกรรม(ยอมลำบาก)  และแบ่งปัน  (บริจาคเงินและสิ่งของ) เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีหรือการแพร่ธรรมในประเทศที่ยังไม่รู้จักพระ เจ้าหรือมีผู้ศรัทธาจำนวนน้อย  กิจการเด็กๆของท่านจากกลุ่มเล็กๆ  ได้รับการยอมรับไปยังสังฆมณฑลต่างๆ  ไนประเทศฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วและได้ขยายไปยังยุโรป  อเมริกา  และทวีปอื่นๆ  อย่างรวดเร็ว  จนได้รับการยอมรับให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปาพันธกิจที่สมาชิกยุว ธรรมทูตกระทำเป็นประจำ  คือ สวดบทวันทามารีย์วันละ 1 บท  และบริจาคเงินจากการอดออม คนละเล็กคนละน้อยในแต่ละสัปดาห์เพื่อนำมารวมกัน  และไปมอบให้แก่เด็กๆ  ที่ยากจนหรือมีความต้องการเร่งด่วนสมณองค์กรยุวธรรมทูตจัดงานวันยุวธรรมทูต ในวันอาทิตย์ฉลองพระคริสต์แสดงองค์ (วันพญาสามองค์)  ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการ ฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ร.ร.สันติวิทยาเชียงราย ร.ร.อรุโณทัยลำปาง ร.ร.นุชนารถอนุสรณ์ ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ ร.ร.เรยีนาชีลีวิทยาลัย  ร.ร.ศีลรวี  เชียงดาว  และร.ร.ศิริมาตย์เทวี  โดยคุณพ่อวัชศิลป์   กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนแพร่ธรรม  (PMS)  ประจำประเทศไทย นายพิพัฒน์พงษ์  แซ่ลิ่ม  และนางสาวสุรัสวดี  หงส์วงค์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร

จาก อุดมสาร หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์  ปีที่ 37 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่  11-17 สิงหาคม 2013 หน้า 17
เรียบเรียงโดย เซอร์แอนนี สนเจริญ