Skip to content

วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง จัดโครงการเสริมจิตตารมณ์ "รัก" และ "รับใช้"

เด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2023 ณ วัดพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน คณะครู ชาวบ้าน และผู้ปกครอง ประมาณ 30 คน