Skip to content

สัมมนาเจ้าอาวาสในการปกครองวัด

22- 24 กุมภาพันธ์ 2022

บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คุณพ่อสุพจน์ กฤษ์สุจริต ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาลอัครสังฆมณทลกรุงเทพ
คุณพ่อ วินัย ฤทธิบุญไชย จัดสัมมนาเรื่อง “เจ้าอาวาสในการปกครองวัด” มีบาทหลวงร่วมสัมมนา ประมาณ 45 คน (จากอัครสังฆณฑล ท่าแร่ 2 คน)
หัวข้อ
.
1. ฐานะของวัดคาทอลิก
2. สิทธิหน้าที่ของเจ้าอาวาส
3. ข้อกำหนดของบาทหลวงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
4. การอภิบาลด้าน ศีลศักดิ์สิทธิ์ และศาสนพิธี
5. บทบาทเจ้าอาวาสในการเตรียมคู่แต่งงาน
6. การอภิบาลด้านคำสอนในวัด และโรงเรียน
7. ประสบการณ์เจ้าอาวาส 3 คน
8. กฎหมายไทยว่าด้วย วัดคาทอลิก
.
เป็นโอกาสดี ที่พ่อได้รับเชิญไปพบพี่น้องสงฆ์กรุงเทพฯ แบ่งปันเรื่อง การอภิบาลด้านคำสอนในวัด และโรงเรียนของเรา ในบ่ายวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พบปะเพื่อนๆพี่น้อง ผมได้ไปเยี่ยมพระคาร์ดินัล และสมาชิกบ้านอัมบราฮัม อีกครั้งหนึ่ง

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน