Skip to content

ร่วมพลังภาวนาเพื่อเมียนมา 1 กุมภาพันธ์

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศเมียนมา เผชิญวิกฤต ประชาชนไร้ที่อยู่เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน Aid to Church in Need (ACN) ขอให้ 1 กุมภาพันธ์ เป็น วันภาวนาเพื่อเมียนมา โอกาส ครบ 1 ปี ที่ทหารควบคุมบรรดาผู้นำประชาชนของประเทศ

ทั่วโลกจับตาดู ความรุนแรงต่อประชาชน

วันภาวนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อ แสดงความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน กับสภาบิชอปคาทอลิกเมียนมา (CBCM) ที่อ้อนวอนขอสันติภาพ ให้จบการขัดแย้งกันในเดือนมกราคมนี้

รัฐที่ถูกเบียดเบียนมากๆ คือ คะฉิ่น คะยา และกะเหรี่ยง อย่างน้อย 14 วัดในรัฐคะยา ทั้งบาทหลวง และชาวบ้านต้องหนีเข้าป่า สัตบุรุษประมาณ 300 คน ไปพักพิงในบริเวณอาสนวิหารในเมือง

มีการมาตรกรรมสยอง แก่ชาวบ้าน 35 คน วันคริสต์มาส (24 ธันวาคม 2021) ถูกเผา (ทั้งเป็น) ที่หมู่บ้าน Mo So ในรัฐคะยา ขณะไปวัด

ทหารโจมตีทางอากาศ ในรัฐกะเหรี่ยง หลายพันคนต้องหนีเข้าชายแดนไทย ACN ขอให้ทั่วโลกภาวนาแด่บาทหลวง นักบวช ครูคำสอนที่อยู่กับสัตบุรุษ ที่ต้องหนีภัยอันตราย หาความบรรเทาใจ และศีลศักดิ์สิทธิ์ ขอพระเจ้าให้พวกเขาทำพันธกิจแห่งความรัก และพลีกรรมเพื่อประชาชน แม้ต่างความเชื่อ เชื้อสาย และต่างถิ่น

17 มกราคม มีรายงานว่ามีประชาชน 405,700 ไร้ที่อยู่ หนึ่งปี หลังจากทหารพยายามยึดประเทศ

วอนขออย่าให้คุกคาม สักการะสถาน โรงพยาบาล และโรงเรียนอีก

ข่าว LICAS News 25 มกราคม 2022
https://www.licas.news/2022/01/25/aid-to-the-church-in-need-calls-for-day-of-prayer-for-myanmar-on-feb-1


ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป
29/1/2022

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง