Skip to content

สถาบันปรีชาญาณเอเชีย

บาทหลวง นิพจน์  เทียนวิหาร  ได้เชิญบิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  สมณประมุขมิซังเชียงใหม่  ตัวแทนนักบวช คณะบ้านมารีนา คณะศรีชุมพาบาล (จากบ้านดอกไม้ป่า)  พระหฤทัยพระเยซูเจ้าฯ   คุณพ่อ มนัส  ศุภลักษณ์  จากมิสซังนครสวรรค์  อาจารย์  3  คน จากมหาวิทยาลัย แม้โจ้  เชียงใหม่  ผู้ร่วมงานแผนกสังคมฯ  ร่วมพิธีเปิดสถานบันปรีชาญาณเอเชีย (Asian  School  of  Wisdom ) วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2021  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน  ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  50220

            บาทหลวง นิพจน์  เทียนวิหาร  ได้ทำงานศูนย์สังคมพัฒนา มิสซังเชียงใหม่ ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1965  และงานของศูนย์วิจัย และฝึกอบรมศาสนาและวัฒนาธรรมชุมชน ตั้งแต่  ค.ศ. 1980 ตามเจตนาของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ที่เรียกร้องให้ เข้าไปมีส่วนร่วมกับโลก  วัฒนธรรม  และชาวบ้านชาติพันธ์

            จากคำสอนด้านสังคม  เลาดาโตซี (2015) เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน(2020 )และแอมะซอน ที่รัก (2020) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  จึงสนใจตั้งสถานบันปรีชาญาณแห่งเอเชีย โดยมีคณะกรรมการบริหาร  9 คน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  5 แห่ง และทีมที่ปรึกษา 9 คน จาก 5 ประเทศ  เพื่อส่งเสริม

  1. ประเพณีท้องถิ่น ที่แตกต่างหลากหลาย ให้เป็นพลังสร้างสรรค์
  2. ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรื้อฟื้น และปฏิบัติชีวิตจิต
  3. การริเริ่มเครือข่ายระดับท้องถิ่น แบบเพื่อน
  4. ปรีชาญาณท้องถิ่น ที่สามารถท้าทายกระบวนทัศน์ที่ครอบขำ และนำเสนอหนทางแก้ไขที่ยั่งยืน
  5. ปัญญาชนชาวบ้าน และปัญญาชนสาธารณะ ทำงานเพื่อความดีส่วนรวม

            พิธีเปิด  เริ่มด้วย  วจนพิธีกรรม ตัวแทนชาวบ้านนำ ดิน  น้ำ  ข้าว  และเทียน  (ไฟ)  เป็นสัญลักษณ์  ของธรรมชาติ   ฟังพระคัมภีร์จากหนังสือปรีชาญาณ ( 7:22 -30 ) คำสรรเสริญปรีชาญาณ พระวรสารของมัทธิว (5:13-15 ) เรื่อง เกลือดองแผ่นดิน  และแสงสว่างส่องโลก   และบทภาวนาสำหรับมวลชน  จากตัวแทนชาติพันธุ์  และอาจารย์ 3 คน

            ภาคที่ 2 เราก้าวเดินไปด้วยกัน  ไปภาวนาเปิดป้าย  “สถานบันปรีชาญาณเอเชีย”  ปลูกต้นไม้มงคล  11 ต้น  และรับประทานอาหารกล่อง

            แม้มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คณะกรรมการจากต่างแดน ไม่สามารถมาร่วมงานพิธีเปิด  แต่ก็จะมีการนำเสนอ  ในวันที่ 30 กรกฎาคม แบบออนไลน์ต่อไป

            งานด้านสังคมพัฒนา  ก้าวหน้าจนเพิ่มงาน  สถานบันปรีชาญาณเอเชีย  เป็นความภาคภูมิใจของเรา  เพื่อช่วยด้านการศึกษา  ศาสนสัมพันธ์  นิเวศวิทยา  และสันติภาพ  ให้เป็นวิถีชีวิตของเรา

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
02/08/2021

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง