ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

23 มีนาคม 2021 วาติกัน

อาร์คบิชอป ริโน ฟิสิเคลล่า ผู้รับผิดชอบ สมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศข่าวดี ได้ส่งจดหมายถึงบรรดาบาทหลวงธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมของมิสซังต่างๆว่า


ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมที่รัก
ตามที่ท่านทราบดีแล้ว ไม่กี่เดือนมานี้งานอภิบาลของพระศาสนจักรในหลายเขตทั่วโลก ยังคงประสบโควิด 19 หลายแห่งถูกบังคับต้องปิดวัด และในบางแห่งสถานการณ์ยังคงอยู่ ในปีนี้ เราจะฉลองปัสกา สัตบุรุษอาจร่วมได้ลดน้อยลง อย่างไรก็ดีเราได้รับรายงานประจักษ์พยานของบรรดาธรรมทูตที่ยังทำหน้าที่ต่อเนื่อง เผชิญกับความยากลำบากมากมาย เพราะสิ่งนี้ เราขอบคุณพระเจ้า

เหมือนงานอื่นๆของคูเรียโรมัน สมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ก็เผชิญกับโควิด 19 จึงต้องลดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อกำหนดการเดินทาง และการจัดกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค บัดนี้เราพยายามมองข้ามเรื่องฉุกเฉินนี้ กิจการหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราปรารถนาดำเนินการอบรมต่อเนื่องแก่บรรดาธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม เราจึงตัดสินใจจัดการประชุมบรรดาธรรมทูตทุกคน ที่กรุงโรม วันที่ 23-25 เมษายน ค.ศ.2022 (ปีหน้า) วันอาทิตย์ พระเมตตาด้วย

จะเป็นโอกาสมิใช่พบกันอีกเท่านั้น แต่ให้แต่ละคนมีนัดการต่อเนื่องพันธกิจนี้ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสนพระทัย เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนา จะมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา อีกครั้งหนึ่ง และฟังคำสอนของพระองค์ในเรื่องนี้

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินของการณ์โควิด 19 ดีขึ้น เราจะส่งข้อมูลกับการลงทะเบียนให้ท่าน ขอคุณพ่อจองวันเหล่านี้ไว้ และเขียนถึงเรา ([email protected]) หากมีหัวข้อใดๆ ที่คุณพ่อปรารถนาจะเสนอในการประชุมนี้

ขอบใจที่ท่านอุทิศตนแก่ศาสนบริการที่สำคัญมากที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี และพระพรโอกาสสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล 1/4/2021

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม
โป๊ปฟรังซิสหมายความอะไรถึงพวกเขา

เราคริสตชนต้องรู้เกี่ยวกับ ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2015 พระอัครสังฆราช รีโน ฟิซิเชลล่า ประธานสมณสภาส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ได้อธิบายเรื่อง ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ว่าโป๊ปฟรังซิสทรงตั้งใจใช้พวกเขาอย่างไร

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม คือ บรรดาพระสงฆ์จากส่วนต่างๆของโลก ที่บรรดา พระสังฆราของพวกเขาได้แนะนำเสนอ พวกเขาต้องเป็น”เครื่องหมายของพระบิดา พร้อมที่จะต้อนรับบรรดาผู้มาของการอภัย”

พระสังฆราชท้องถิ่น ได้เชิญชวนจะส่งบรรดาธรรมทูตเหล่านี้ไปสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลก ให้เทศน์ นำการฟื้นฟูจิตใจ และโปรดศีลอภัยบาป จำนวนธรรมทูต มี 800 องค์ และพระสงฆ์ประมาณ 100 องค์ ถูกส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา

สมเด็จพระสันตะปาปาจะแต่งตั้งบรรดาพระสงฆ์เหล่านี้ในวันพุธรับเถ้าที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 ให้ไปเทศน์เรื่องเมตตาธรรม และเป็นผู้โปรดศีลอภัยบาปที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

“สมเด็จพระสันตะปาปาจะมอบอำนาจให้ยกบาปที่สงวนไว้สำหรับสันตะสำนัก (สมณโองการ เลขที่ 18 ) บาปเหล่านี้รวม บาปที่ทำผิดต่อศีลมหาสนิท (กฎหมายพระศาสนจักร (CIC ม.1367) ซึ่งพระอัครสังฆราช รีโน ฟิซิเชลล่า กล่าวว่า “เกิดบ่อยขึ้นกว่าที่ใครคิด” การยกบาปที่ทำผิดร่วมกัน ต่อพระบัญญัติประการ 6 (CIC 1378)

การอภิเษกสังฆราชที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโทษเกิดขึ้นทั้งสังฆราชผู้อภิเษก และสังฆราชผู้รับอภิเษก (CIC 1382)

การละเมิดความลับของศีลอภัยบาป (CIC 1388) และการทำร้ายร่างกายสมเด็จพระสันตะปาปา (CIC 1370)

การทำร้ายร่างกายสมเด็จพระสันตะปาปานี้ “เราต้องเข้าใจให้ดี เพราะหลายครั้ง คำพูดแรงๆด้วย พ่อเชื่อว่าบาปเหล่านี้มีมาก ขยายวงกว้างกว่าที่เราคิด”

อ้างถึงจดหมายที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้เขียนถึงพระอัครสังฆราช รีโน ฟิสิเชลล่า ต้นเดือนกันยายน 2015 มีหลายประเด็นที่พระองค์ปรารถนาให้เน้นในปีแห่งเมตตาธรรม พระอัครสังฆราชได้กล่าวว่าโป๊ปขยายให้พระสงฆ์ทุกองค์ สำหรับปีศักดิ์สิทธิ์นี้ สามารถยกบาปด้วยความสุขุมรอบคอบเกี่ยวกับการทำแท้ง

สมเด็จพระสันตะปาปาเองจะแต่งตั้งบรรดาธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม และมอบหน้าที่ การอภัยบาป สงวน แก่พวกเขาทีละคนส่วนตัว“

สังฆราชในสังฆมณฑลของตนไม่สามารถแต่งตั้งธรรมทูตเหล่านี้ ไม่สามารถมอบอำนาจที่ตนไม่มีอำนาจ ใครที่ปรารถนาเชิญธรรมทูตเหล่านี้ไปประกอบพิธีกรรม การฟื้นฟูจิตใจ หรือจัดเหตุการณ์พิเศษ ย่อมทำได้โดยเขียนความประสงค์ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการไปยัง พระสังฆราช”

Diane Montagna ,วาติกัน 5 ธันวาคม 2015, Aleteia
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
8 ธันวาคม 2015

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2017 พระอัครสังฆราช ริโน ฟิสิเชลล่า ประธานสมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ ได้ติดต่อกับบรรดาพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมที่สมัครใจ และได้รับการรับรองจากพระสังฆราชของตน เมื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม (8 ธันวาคม ค.ศ. 2015 – 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2016) และปรารถนาปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป สำหรับประเทศไทย มีพระสงฆ์ที่สมัครทำหน้าที่ต่อ และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับรอง คือ

1.คุณพ่อชาร์ลส์ ปิยะ โรจนะมารีวงค์ (กรุงเทพฯ)
2.คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์ (กรุงเทพฯ)
3.คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ (กรุงเทพฯ)
4.คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันติ์ (กรุงเทพฯ)
5.คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล (กรุงเทพฯ)
6.คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงษ์เทพ ประมวลพร้อม (กรุงเทพฯ)
7.คุณพ่อฟิลิป พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม (สติกมาติน)
8.คุณพ่อดอมินิก นที ธีรานุวรรตน์ (สุราษฏร์ธานี)
9.คุณพ่ออีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา (เชียงใหม่)
10.คุณพ่อแบร์นาร์ด สุธน คีรีวัฒนสกุล (เบธาราม)
11.คุณพ่อมีคาแอล วินัย บุญลือ (เยสุอิต)

หน้าที่คือ
1.พร้อมจะบริการศีลอภัยบาป ช่วยเหลือผู้มาขอสารภาพบาปให้สัมผัสพระเจ้า ผู้ให้อภัย และใจดี
2.เทศน์สอนเรื่องพระเมตตา
3.มีอำนาจยกบาป ที่สงวนไว้สำหรับสันตะสำนัก คือ
1. ทุราจารศีลมหาสนิท โดยเจตนาไม่บริสุทธิ์
2. ทำร้ายสมเด็จพระสันตะปาปา
3. ยกบาปให้คู่ขาที่ทำผิดบัญญัติประการที่ 6
4. พระสงฆ์ละเมิดความลับของศีลอภัยบาป
5. ใช้อุปกรณ์บันทึกสิ่งที่พระสงฆ์ หรือ ผู้สารภาพบาปกล่าว ในเวลาสารภาพบาป

หน้าที่ของธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมจำกัดเฉพาะเรื่องภายใน (Internal forum) ไม่รวมถึงเรื่องภายนอก (external forum) สมเด็จพระสันตะปาปาปรารถนาจะพบพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมที่กรุงโรม วันที่ 8-11 เมษายน ค.ศ. 2018 (สัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกา) สนใจข้อมูลหรือแบ่งปัน ติดต่ออีเมล missionaries of mercy @ pcpne.va

“ขอให้ท่านเอาใจใส่ดูแลบรรดาสัตบุรุษด้วยหัวใจซื่อ และเมตตากรุณาเหมือนพระบิดา ผู้มีใจเมตตากรุณา และพระนางมารีย์พรหมจารีพระมารดาแห่งเมตตาธรรม ขอความรัก สันติ และเมตตาธรรมของพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านเสมอ”

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์

Recommended Posts