เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ.2020

ที่ ชม.211/2020
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ.2020 และงานฉลองศาสนนามฯพณฯ วีระ

เรียน พระคุณเจ้า พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

          ด้วยจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ เป็นหญิงวัย 29 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบสวนทราบว่าได้เดินทางกลับจากทํางานที่ประเทศเมียนมา ลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ รวม 326 ราย แบ่งเป็นเสี่ยงสูง 105 ราย เสี่ยงต่ำ 149 รายและผู้สัมผัสอื่นๆ 72 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่าง ดําเนินการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อต่อไป

           จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา/การประชุมพระสงฆ์ ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 และงานฉลองศาสนนาม ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ


เคารพรักในพระคริสตเจ้า
(คุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่


สําเนาเรียน
พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

Recommended Posts