Skip to content

ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2020

เช้าวันเสาร์ร่วมงานสุวรรณสมโภช ของซิสเตอร์อูร์สุลิน 4 ท่าน ที่โรงเรียนเรยีนา เชียงใหม่ พ่อเดินทางไปวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง
18.30 น. ร่วมสวดสายประคำ กับบรรดาผู้อาวุโส ก่อนมิสซาหนึ่งทุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สมโภชพระคริสตกษัตริย์
8.45 – 9.45 น. พ่อพบปะกับบรรดาผู้อาวุธโส ฉายวีดีทัศน์ “สมณดำรัส 8 ประการของโป๊ปฟรังซิสเสด็จประเทศไทย” โอกาสครบ 1 ปี เอาถุงยา 60 ชุด (ได้รับจากคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ) แจกแก่บรรดาผู้ป่วย ปวดฟัน และสนทนาเรื่อง ชีวิตเป็นพระพร
11.00 น. มิสซา หลังเทศน์ มีโปรดศีลเจิมแก่ผู้ป่วย และผู้อาวุโส ประมาณ 100 คน
หลังอาหารเที่ยง พ่อธงชัย เจ้าอาวาสพาผมไปโปรดศีลเจิม และเยี่ยมผู้ป่วย 1 คน ใกล้ๆวัด ทำให้มีโอกาสสนทนากับสมาชิกครอบครัวนี้ทั้งหมด
พ่อนึกถึงสิ่งที่โป๊ปฟรังซิสเคยตรัสว่าปัจจุบันผู้อาวุโสเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อ สอนคำสอน แก่หลานๆมากกว่าพ่อแม่ “ครอบครัวดี ศรัทธา ลูกหลานก็ดี ศรัทธา ชาวประชาสุขสันติ์”
ขอบใจคุณประภา ครูถาวร และทุกคนที่ช่วยจัดงานนี้ครับ ขอพระอวยพรเสมอ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน