Skip to content

6 สิงหาคม ฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

(Transfiguration of the Lord, feast.)

ในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำรงพระชนมชีพท่ามกลางบรรดาอัครสาวกของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาถึงอาณาจักรของพระองค์ และการเสด็จมาครั้งที่สองในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่บ่อยครั้ง (= the “parousia” ในห้วงเวลาสุดท้าย) แต่ว่า ราวหนึ่งปีก่อนจะทรงรับทนทรมาน พระองค์ทรงสำแดงให้พวกเขาได้เห็นภาพนิมิตที่มหัศจรรย์ อันจะเป็นประสบการณ์ที่ตระเตรียมพวกเขาให้เข้าใจดีขึ้นถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องพระอาณาจักรและพระสิริรุ่งโรจน์ของอาณาจักรนั้นเข้มแข็งมากขึ้น

พระองค์ทรงนำอัครสาวกสามคนผู้อยู่ใกล้ชิด คือ เปโตร ยากอบ และยอห์น ขึ้นไปบนภูเขาสูง – เชื่อกันว่าคือภูเขาทาบอร์ในแคว้นกาลิลี ซึ่งอยู่สูงเหนือทะเลสาบทิเบเรียสราว 2,000 ฟุต ณ ที่นั้นพวกเขาได้เห็นพระวรกายของพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงไปโดยฉับพลัน ลักษณะของพระพักตร์ส่องแสงประกายดุจดวงอาทิตย์ และฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า ทันใดนั้น บุรุษสองคน คือโมเสส และประกาศกเอลียาห์มาสนทนากับพระองค์ ซึ่งหมายถึงความหมายที่สำคัญว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ทำให้กฎหมายต่างๆของโมเสสครบสมบูรณ์ และข้อความทำนายต่างๆ ของบรรดาประกาศกที่มีประกาศกเอลียาห์เป็นตัวแทนนั้นบรรลุถึงความจริงทุกประการ

การสำแดงพระวรกายของพระเยซูเจ้าจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่เพียงเป็นการไขแสดงให้เห็นขั้นต้นว่า ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่ผู้คนเฝ้ารอคอยมาแต่ยาวนาน แต่ทำให้ตระหนักถึงความจริงด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรสุดที่รักและเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดา สำหรับ เปโตร ยากอบ และยอห์นนั้น เป็นการชิมลางล่วงหน้าถึงแก่นแท้ของการไถ่ให้รอดของพระองค์ ซึ่งอธิบายตนเองออกมาในเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพ ว่าอยู่บนพื้นฐานของการรับทนทรมาน และการสิ้นพระชนม์นั่นเอง จริงๆแล้วการสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์เป็นภาพที่มาก่อนให้เรามองเห็นการประทับบนบัลลังก์ตลอดนิรันดร์ของพระคริสต์ สิริรุ่งโรจน์ข้อนี้เองที่พระศาสนจักรทำการฉลองในวันนี้

กำหนดวันฉลองนี้เราไม่รู้แน่ๆว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร ที่รับรู้กันก็คือมีการฉลองวันนี้ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อต้นศตวรรษที่ 7 และในจักรวรรดิไบเซนไทน์เมื่อศตวรรษที่ 9 ส่วนในพระศาสนจักรออร์โธด๊อกซ์ก็ถือว่าวันฉลองนี้มีความสำคัญมากเสมอมา สำหรับพวกซีเรียนและอาร์เมเนียนเฉลิมฉลองถึงสามวัน นับจากวันอาทิตย์ที่เจ็ดหลังวันสมโภชพระจิตเจ้า โดยมีการจำศีลอดอาหารหกวันก่อนหน้านั้น ในพระศาสนจักรตะวันตกพบหลักฐานกล่าวถึงวันฉลองนี้ในข้อเขียนราวศตวรรษที่ 9 แต่การถือวันฉลองนี้ก็ค่อยๆ แพร่หลายไปทั่วทั้งพระศาสนจักรในเวลาต่อๆมา พระสันตะปาปากัลลิสตุสที่สาม (Pope Callistus III) ได้กำหนดวันฉลองให้เป็นที่วันที่ 6 สิงหาคม เพื่อระลึกถึงวันที่มีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ต่อพวกเติร์ก (Turks) ที่กรุงเบลเกรด ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1456

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)