Skip to content

ราชินีแห่งสวรรค์ (Regna Caeli) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัย: วันสมโภชพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์

อาทิตย์สัปดาห์ที่เจ็ดในเทศกาลปัสกา

“วันสมโภชพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ สอนพวกเราว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราเสมอ”

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

ต่อไปนี้เป็นคำปราศรัยทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานให้พวกเราวันนี้ ทั้งก่อนและหลังการสวดบทราชินีแห่งสวรรค์ ถ่ายทอดสดจากห้องสมุดวาติกัน

* * *

คำปราศรัยก่อนสวดบทราชินีแห่งสวรรค์

อรุณสวัสดิ์ ลูกๆ และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

          วันนี้พวกเราเฉลิมฉลองวันสมโภชพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ ทั้งในประเทศอิตาลีและในประเทศอื่นๆ ข้อความในพระวรสาร (เทียบ มธ. 28: 16-20) เผยให้พวกเราเห็นว่าบรรดาอัครสาวกที่รวมตัวกันอยู่ที่แคว้นกาลิลี และพวกเขาไปยัง “ภูเขาที่พระเยซูคริสต์บอก” (ข้อ 16) บนภูเขานี้การพบปะครั้งสุดท้ายของพระผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ กับศิษย์ของพระองค์ “ภูเขา” เป็นสัญลักษณ์ที่เข้มแข็งและชวนให้คิด พระเยซูคริสต์ทรงแสดงปฐมเทศนา “ความสุขแท้แปดประการ (บุญลาภแปดประการ) บน “ภูเขา” (เทียบ มธ. 5: 1-12) พระองค์ทรงปลีกตัวไปยัง “ภูเขา” เพื่อการสวดภาวนา (เทียบ มธ. 14: 23) พระองค์ทรงต้อนรับฝูงชนที่นั้นและรักษาคนป่วย (เทียบ มธ. 15: 29)  ทว่าครั้งนี้พระองค์ไม่ทรงเป็นพระอาจารย์ที่กระทำภารกิจและสั่งสอนอีกต่อไป  แต่พระองค์ทรงขอร้องศิษย์ให้กระทำพันธกิจและทำการประกาศข่าวดีด้วยการมอบพระบัญชาให้พวกเขาในการสานต่อพันธกิจของพระองค์ต่อไป พระองค์มอบพันธกิจให้พวกเขาท่ามกลางประชาชน พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล่างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราสอนแก่ท่าน” (ข้อ 19-20)  เนื้อหาพันธกิจที่มอบให้กับอัครสาวกคือ ประกาศ โปรดศีลล้างบาป สอน และเดินในหนทางที่สอนโดยพระอาจารย์ นั่นคือ พระวรสาร   สาส์นแห่งความรอดนี้ ประการแรกหมายถึงหน้าที่ของการเป็นประจักษ์พยาน หากปราศจาการเป็นประจักษ์พยานพวกเราไม่สามารถที่จะประกาศ ซึ่งพวกเราก็เช่นเดียวกันในทุกวันนี้เป็นศิษย์ที่ถูกเรียกร้องต้องให้เหตุผลถึงความเชื่อของพวกเรา ท่ามกลางพันธกิจที่เรียกร้องนี้ และเมื่อคิดถึงความอ่อนแอของพวกเรา  แต่ขณะเดียวกันพวกเรารู้สึกว่าเกิดกำลังใจภายใน ซึ่งแน่นอนว่าบรรดาอัครสาวกเองก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกัน  แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลใจโดยระลึกถึงพระวาจาที่พระเยซูคริสต์ตรัสกับบรรดาอัครสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ “เราจะประทับอยู่กับท่านเสมอจนสิ้นพิภพ” (ข้อ 20)  คำสัญญานี้เป็นหลักประกันว่าพระองค์จะทรงประทับอยู่ และให้ความบรรเทาใจพวกเราเสมอ  แต่ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงประทับอยู่จริงๆ?  โดยอาศัยพระจิตของพระองค์ผู้ทรงนำพระศาสนจักรให้ก้าวเดินไปในประวัติศาสตร์ในฐานะมิตรของมนุษย์ที่กำลังเดินทาง พระจิตที่ถูกสงมาโดยพระเยซูคริสต์ และพระบิดาทำการอภัยบาป และทำให้ทุกคนศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเป็นทุกข์เสียใจเพราะได้ทำบาป และเปิดใจกว้างพร้อมกับวางใจในของขวัญพิเศษจากพระองค์

          ด้วยคำสัญญาที่จะประทับอยู่กับพวกเราจนสิ้นพิภพ พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มเปิดเผยรูปแบบแห่งการประทับอยู่ในโลกของพระองค์ ในลักษณะของผู้ที่กลับเป็นขึ้นมา พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในโลกแน่นแนแต่ด้วยอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปแบบของผู้ที่ทรงเสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพ กล่าวคือ การประทับที่เผยให้พวกเราเห็นในโลกในศีลศักดิ์สิทธิ์และในการกระทำอย่างสม่ำเสมอภายในของพระจิต การสมโภชพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ สอนพวกเราว่า แม้พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ และประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดา พระองค์ยังคงประทับอยู่กับพวกเราเสมอจากจุดนี้เอง พละกำลัง การยืนหยัดมั่นคง และความชื่นชมยินดีของพวกเราจึงเกิดประกายพร้อมกับพละกำลังของพระจิต

          ขอให้พระแม่มารีย์พรหมจารีติดตามพวกเราไปพร้อมกับการปกป้องคุ้มครองของพระแม่ตลอดเส้นทางเดินของพวกเรา จากแบบอย่างพระแม่ พวกเราเรียนรู้ถึงความอ่อนหวานและความกล้าหาญในการเป็นประจักษ์พยานต่อพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เสด็จกลับฟื้นพระชนม์และยังอยู่ในโลก

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาหลังการสวดราชินีแห่งสวรรค์

ลูกๆ และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

          ขอให้พวกเรามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับสัตบุรุษคาทอลิกในประเทศจีน ซึ่งวันนี้ทำการฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชนและองค์อุปถัมภ์ประเทศจีน ซึ่งมีสักการะสถานที่เสฉวน (Sheshan Shrine) ณ มหานครเซี่ยงไฮ้  เราขอมอบผู้เลี้ยงแกะที่ดีและสัตบุรุษของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศอันยิ่งใหญ่นั้นไว้ภายใต้การชี้นำและการคุ้มครองของพระมาดาแห่งสวรรค์ของพวกเรา ขอให้พวกเขาเข้มแข็งในความเชื่อและยึดมั่นอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง  เป็นประจักษ์พยานด้วยความชื่นชมยินดี  และส่งเสริมความรักฉันพี่น้อง ความหวัง และการพลเมืองที่ดี

          ลูกๆ ชาวคาทอลิกชายหญิงที่รักทั้งหลายในประเทศจีน พ่อปรารถนาที่จะให้ลูกๆมั่นใจได้ว่าพระศาสนจักรสากลซึ่งพวกลูกเป็นส่วนหนึ่ง มีความหวังและให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พวกลูกในขณะที่เผชิญความทุกข์ยากแห่งชีวิต  พระศาสนจักรติดตามพวกลูกไปด้วยการอธิษฐานภาวนาเพื่อที่พระจิตจะได้ฟื้นฟูผลักดันใหม่ เพื่อแสงสว่างและความงามแห่งพระวรสารจะได้สามารถฉายรัศมีในตัวลูกด้วยอำนาจของพระเจ้าเพื่อความรอดของทุกคนที่มีความเชื่อ

          พ่อขอแสดงความรักจากใจจริงต่อพวกลูกอีกครั้งหนึ่ง ขออวยพรลูกทุกคน และขอให้พระมารดาปกป้อง พิทักษ์คุ้มครองพวกลูกเสมอ

          สุดท้าย เราขอมอบศิษย์ทุกคนของพระเยซูคริสต์ และทุกคนที่มีน้ำใจดีในการวอนของพระมารดาที่พึ่งของคริสตชนในยามทุกข์ยากนี้ ที่กำลังทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนของโลกด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างสันติสุข เพื่อการเสวนาระหว่างชนชาติต่างๆ เพื่อรับใช้คนยากจน เพื่อปกป้องสิ่งสร้างทั้งมวลของพระเจ้า และเพื่อชัยชนะของมนุษย์เหนือโรคาพยาธิ์ทั้งฝ่ายกาย ใจ และวิญญาณ

          วันนี้พวกเรารำลึกถึงวันสื่อสารสังคมสากล ที่อุทิศในปีนี้ให้กับการถ่ายทอดข่าวสาร ขอให้เหตุการณ์นี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้มีการบอกเล่าและแบ่งปัน เรื่องราวที่สร้างสรรค์ ซึ่งทำให้พวกเราเข้าใจว่า พวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวใหญ่มากกว่าตัวเราเอง  และพวกเราสามารถที่จะมองไปยังอนาคตด้วยความหวัง หากพวกเราจะเอาใจใส่อย่างจริงจังซึ่งกันและกันในฐานะที่พวกเราเป็นพี่น้องกัน

          วันนี้วันสมโภชแม่พระผู้เป็นที่พึ่งของคริสตชน หรือแม่พระองค์อุปถัมภ์ พ่อขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวซาเลเซียนชายหญิงทุกคน  พ่อจำได้ดีด้วยความกตัญญูสำหรับการอบรมฝ่ายจิตที่พ่อเองได้รับจากลูกๆของนักบุญ ยอห์น บอสโก

          วันนี้พ่อควรที่จะไปยังเมืองอาแชร์ร่า (Acerra) เพื่อเป็นกำลังใจในความเชื่อของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะต่อต้านอากาศที่เป็นพิษในบริเวณที่เรียกกันว่าดินแดนแห่งไฟป่า แต่การเยือนของพ่อต้องเลื่อนออกไป  พ่อจึงส่งความคิดถึงและความปรารถนาดีไปยังบิชอป ผู้นำพระศาสนจักร ศาสนบริกร บาดหลวง นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษทุกครอบครัวในสังฆมณฑลนั้น หวังว่าในไม่ช้านี้พวกเราคงจะมีโอกาสพบกัน พ่อจะไปเยือนอย่างแน่นอน!

          และวันนี้ยังเป็นโอกาสครบรอบปีที่ห้าแห่งสมณสาส์นเวียน “Laudato Si’” ซึ่งพยายามเรียกร้องความสนใจให้ทุกคนฟังเสียงร้องของผืนแผ่นดินโลกและของคนยากจน ต้องขอบคุณความคิดริเริ่มของสมณสภาเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม สำหรับการจัด “สัปดาห์ Laudato Si’” ซึ่งพวกเราพึ่งจะทำการฉลองไป  หวังว่าการทำงานแบบรับผิดชอบร่วมกันจะเจริญงอกงามขึ้นในโอกาสครบปีที่ 5 ของสมณสาส์นเวียน Laudato Si’  ในการไตร่ตรองเนื้อหาสาระของสมณสาส์นนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคมปีนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคมปีหน้า พ่อขอเชิญทุกคนที่มีน้ำใจดีให้ใส่ใจอย่างจริงจังกับประเด็นนี้ ขอร้องให้เอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของพวกเราและบรรดาพี่น้องมีที่มีความเปราะบางมากกว่าพวกเรา การอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษยกให้กับปีนี้มีการพิมพ์ลงในเว็บไซต์ เป็นการดีที่จะนำไปสวดภาวนา

          ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันอาทิตย์ โปรดอย่าลืมภาวนาสำหรับพ่อด้วย ขอให้ทานอาหารเที่ยงอย่างมีความสุข แล้วพบกันใหม่

บทภาวนาสำหรับปีพิเศษโอกาสครบรอบปี สมณสาส์นเวียน Laudato Si’

ข้าแต่พระเจ้าองค์แห่งความรัก  

พระผู้สร้างสวรรค์ แผ่นดิน และทุกสิ่งในโลก

โปรดเปิดจิตใจและสัมผัสดวงใจของพวกเรา

เพื่อว่าพวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสิ่งสร้างซึ่งเป็นของขวัญของพระองค์

โปรดประทับอยู่กับผู้ที่มีความเดือดร้อนในยามแห่งความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างกับผู้ที่ยากจนที่สุดและเปราะบางมากที่สุด

โปรดช่วยให้พวกเราแสดงความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการ

กับผลร้ายแห่งโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

โปรดประทานให้พวกเรากล้าหาญในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งแสวงหาประโยชน์สุขส่วนรวม

บัดนี้มากกว่าเวลาอื่นใด โปรดให้พวกเรารู้สึกว่า พวกเราทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์ และเกี่ยวโยงกันและกัน

โปราดให้พวกเรามั่นใจว่า พวกเราจะประสบกับความสำเร็จที่จะฟังและตอบสนอง

ต่อเสียงร้องของโลก และของคนยากจน

ขอให้ความทุกข์ในปัจจุบันเป็นความเจ็บปวดที่ก่อให้เกิดโลกที่มีความเป็นพี่น้องกันเพิ่มขึ้นและยั่งยืน

พวกเราวิงวอนทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า

ภายใต้การพิศเพ่งอันอ่อนโยนแห่งพระแม่ที่พึ่งแห่งคริสตชน  อาแมน

(วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บคำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาแบ่งปันและไตร่ตรอง)