Skip to content

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2019 ได้มีการประชุมรวมของคณะบาทหลวงเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ที่ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อบาทหลวง เปาโล พัฒน์พงษ์  แซ่ฟรุ้ง เป็นประธานในพิธีถวายมิสซาแรกให้กับบรรดาบาทหลวงรุ่นพี่

หลังพิธีมิสซา นอกจากมีการรับฟังประชาสัมพันธ์จากมุขนายก และจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ในช่วงที่สองได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมของแต่ละเขตเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมแพร่ธรรมและประกาศข่าวดีใหม่ตามกฤษฎีกาของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย และด้วยอันเนื่องมาจากเดือนตุลาคมนี้ ครบรอบ 100 ปีของสมรลิขิต “ความสำคัญสูงสุดของการประกาศข่าวดี Maximun ILLud ) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเน้นให้ตระหนักเรื่องนี้ Baptized and Sent (ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” ซึ่งเป็นคำขวัญเดือนตุลาคม เดือนแห่งการแพร่ธรรมสากล ดังนั้นตลอดเดือนตุลาคม 2019 ที่จะถึงนี้ เขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ ในแต่ละเขตได้กำหนดให้มีกิจกรรมตลอดเดือน ซึ่งจะมีพิธีเปิดเดือนแห่งการแพร่ธรรมสากล พร้อมกับเดือนแห่งการสวดสายประคำพร้อมกันในวันที 1 ตุลคม 2019 และจะจัดให้มีการอบรมการแพร่ธรรมก่อนที่จะเข้าไปสู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ต่อไป โดยแต่ละเขตได้กำหนดกิจกรรมการประกาศข่าวดีใหม่ โดยการเข้าไปสู่ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมเมตตาจิต พร้อมกันไปในโอกาสวันสำหรับคนยากจนด้วย

นอกจากนั้นแล้ว แต่ละเขตได้จัดให้มีการรวมถุงทานของวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแพร่ธรรมธรรมเข้าสู่ชุมชนในครั้งนี้ด้วย  โดยเน้นหมู่บ้านที่ยังมีคริสตังน้อยหรือยังไม่มีคริสตังเลย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง