Skip to content

งานมหกรรมเยาวชน 2018 (เจนเฟสท์ )
“ก้าวข้ามทุกเขตแดน”

งานมหกรรมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ของคณะโฟโคลาเรได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8กรกฎาคม พ.ศ. 2561ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเยาวชนของคณะโฟโคลาเรเข้าร่วมงานมากกว่า 6,000คน จาก100กว่าประเทศทั่วโลก ในงานได้กล่าวถึงโครงการ “หนทางเพื่อโลกที่เป็นหนึ่ง”โดยมีเป้าหมายเพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นพี่น้องสากล ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฏหมาย สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และศาสนสัมพันธ์

มีเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม 65 คนจากภาคต่างๆของประเทศ เช่น เยาวชนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่และจากสังฆมณฑลเชียงราย18 คนซิสเตอร์และผู้ฝึกหัดคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 17 คน พระภิกษุ 2 รูปมาจากเชียงใหม่และกรุงเทพ และอาจารย์พุทธ 2 ท่าน  จากจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ

มหกรรมเจนเฟสท์ได้เสนอแนวคิดให้กับเยาวชนว่า อย่าได้กลัวกำแพงหรือเขตแดนที่ขวางกั้นทั้งเขตแดนความเป็นส่วนตัว เขตแดนทางสังคม และเขตแดนทางการเมือง แต่ให้ยอมรับโดยไม่ต้องกลัว หรือมีอคติต่อความแตกต่าง หัวข้อของงานคือ“ก้าวข้ามทุกเขตแดน”ได้ส่งผ่านทางการแสดงบนเวทีกิจกรรมกลุ่มและการแสดงคอนเสริต์2 คืน เพื่อถ่ายทอดความเป็นเอเชียให้กับทั่วโลกได้เห็น เยาวชนที่ร่วมงานได้เสนอตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้คน ด้วยการเข้าร่วมในโครงการ “มือเพื่อสังคม”  โดยมีกิจกรรมทั้งหมด12 ฐาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสามัคคี การร่วมมือกัน การพัฒนาบ้านเมืองในส่วนต่างๆของกรุงมะนิลา

มาเรีย โวเช่ (Maria Voce)ประธานของคณะโฟโคลาเร ได้เสนอแนวคิด 3 ข้อเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ร่วมงานได้นำกลับไปปฏิบัติที่บ้าน คือ รักเริ่มต้นใหม่ และแบ่งปัน เพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกสู่ความเป็นพี่น้องสากล

1a