Skip to content

เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2017 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธี ได้ทำพิธีส่งธรรมทูต ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โครงการ Priest Religious Missionary Program โดยคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ PRMP แม้ว่าในปี 1990-1993 คุณพ่ออาดรีอาโน ได้จัดการอบรมแบบนี้พร้อมกันกับบาทหลวง นักบวช และฆราวาส แต่ได้หยุดชะงักไปกว่าสิบปี และคุณพ่อได้เริ่มกลับมารื้อฟื้นโครงการนี้ใหม่ในปี 2008 จนถึงปัจจุบันนี้เป็น PRMP รุ่นที่ 9 มีสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 14 ท่าน เป็นบาทหลวง 1 ท่าน นักบวชหญิง 7 ท่าน สามเณรใหญ่ 4 ท่าน และนวกนารี 2 ท่าน เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า ทั้ง 14 ท่านนี้จะเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดิน

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.คุณพ่อเปาโล กฤษฎา ว่องไว                                    อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
2.บราเดอร์อันโตนิโอ รติ พรหมเด่น                สังฆมณฑลจันทบุรี
3.บราเดอร์เปโตร มิถุนา ตันวิลัย                     สังฆมณฑลท่าแขกลาว
4.บราเดอร์มัทธีอัส ปาวี มณีภาพ                     สังฆมณฑลปากเซ ลาว
5.บราเดอร์ บุญเติม เรืองเดช                            สังฆมณฑลปากเซ ลาว
6.ซิสเตอร์อันนา ณัฐพร โคตะพัฒน์ คณะพระกุมารเยซู
7.ซิสเตอร์โยฮันนาอันติดา กองเงิน                 ทิศธวงศ์ คณะแชร์ริตี้ ลาว
8.ซิสเตอร์ลูซีอา สุขสวรรค์ ชัยประชา                        คณะแชร์ริตี้ ลาว
9.ซิสเตอร์เซซีลีอา บุญฮัก จินดาวงศ์              คณะรักกางเขนแห่งเชียงหวาง ลาว
11.ซิสเตอร์เทเรซา สุพรรษา ทามาตร                         คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
12.นวกนารีอันซุนตะ จุฬาลักษณ์ มาเยอะ      สถาบันธิดาพระราชินีมารีย์
13.ซิสเตอร์แบร์นาแดต มีนา พึ่งพรพระ          คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
14.นวกนารีเทเรซาพอลลา เฮง                        คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง