Skip to content
19RamosA

วันอาทิตย์ใบลาน พระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า 9 เมษายน 2017

การแห่ใบลาน  มธ  21:1-11
บทอ่านมิสซา    อสย  50:4-7  ;    ฟป  2:6-11  ;    มธ  26:14-27:66  หรือ  มธ  27:11-54
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   333, 363, 441, 443, 500, 515, 536, 545, 585, 586, 591, 596, 597, 600, 609, 610, 612, 613, 633, 764, 1328, 1329, 1339, 1365, 1403, 1846, 2262, 2719, 2733, 2839, 2846, 2849
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  454
จุดเน้น             ไม่มีการหนีทางแห่งไม้กางเขน

สิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร  ประชาชนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เอาแน่นอนไม่ได้) ได้อย่างไร  วันนี้เราเริ่มพิธีรับเสด็จพระเยซูเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเล็ม  นครศักดิ์สิทธิ์บนหลังแม่ลาตัวหนึ่ง  ประชาชนโบกกิ่งไม้และโห่ร้องว่า “ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  ซึ่งเราใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

เราจบบทอ่านต่างๆ จากพระคัมภีร์วันนี้  ด้วยเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้า  พระองค์ทรงถูกทรยศ  ถูกทรมาน  ถูกปฏิเสธ  ถูกเยาะเย้ย  และถูกตรึงกางเขน…  เราแขวนกางเขนใหญ่ที่มีร่างปราศจากชีวิตของพระผู้ไถ่ของเราในวัด  และมีไม้กางเขนเล็กกว่าไว้ในบ้าน  ไม้กางเขนเหล่านั้นบอกเรา… ราวกับว่า… เรากำลังพยายามตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าอีก  ราวกับว่าเราไม่รู้เรื่อง  หรือไม่เชื่อในการกลับคืนชีพ

ไม่มีอะไรเกินความจริง  ข้อเท็จจริงของเรา คือ เราไม่สงสัยความน่ายำเกรงของพระเจ้า  และไม่สงสัยว่าพระผู้สร้างทรงเต็มใจที่จะพิสูจน์ความรักของพระองค์ต่อเรามนุษย์ทุกคน  ตั้งแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า  นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด  จนถึงคนบาปหนาที่สุด  ความรอดก็เป็นของเรา

เราเชื่อเต็มๆ ในพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้า  เราเข้าใจเต็มๆ ว่าชีวิตของพระองค์มิได้จบสิ้นบนไม้กางเขน  เราดำเนินชีวิตธรรมล้ำลึกปัสกาทุกวันในชีวิต  โอบกอดพระทรมาน  การสิ้นพระชนม์  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  นี่คือเหตุผลที่พี่น้องมาที่นี่  เราตั้งใจระลึกถึงธรรมล้ำลึกนี้ทุกครั้งที่เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยกัน  เราเข้าใจด้วยว่าจะไม่มีการกลับคืนชีพ  ถ้าปราศจากการยอมรับไม้กางเขนแห่งความรอดในครั้งแรกนั้น

เมื่อความยากลำบากถาโถมเข้ามาในชีวิต  เราจำเป็นต้องมองไปหาไม้กางเขนที่ใกล้ที่สุด  เพราะเราจะระลึกได้ว่าเรามิได้อยู่โดดเดี่ยวในภัยพิบัตินั้น  พระเยซูเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา  พิสูจน์ได้ทุกวันว่าความรักของพระองค์ยังไม่จบสิ้น

นี่เป็นข่าวสารที่เราต้องแบ่งปันกับสังคมที่แตกแยกว่า พระเยซูเจ้าเป็นหนทาง  ความจริง  และชีวิตสำหรับทุกคน  หากเราผู้ประกาศจะติดตามพระเยซูผู้ถูกตรึงบนกางเขน  ดำเนินชีวิตด้วยความปีติยินดี  และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  โลกซึ่งเราอาศัยก็จะได้รับการเยียวยารักษาให้พ้นความเจ็บปวดและความทุกข์

ไม้กางเขนจะสามารถนำเราไปสู่คูหาว่างเปล่า  แต่ยังมิได้เป็นจุดจบ  ชีวิตของเราต้องประกาศว่า  เราไว้วางใจในสัญญาที่ว่า  หนทางของพระเยซูเจ้า  เป็นหนทางที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน-มิถุนายน  2017), หน้า 153-154.