Skip to content

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสชื่นชมศูนย์ปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ “Center for Child Protection (CCP)” แห่งมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน (กรุงโรม) และแสดงความหวังว่าผู้ที่จบหลักสูตรใหม่จะ “มีความกล้าและอุทิศตน” ที่จะปกป้องการละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมานิสิตรุ่นแรก 19 คนจบหลักสูตรของศูนย์ “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์” ระดับสูงและได้รับปริญญาบัตรที่กรุงโรม
ในจดหมายส่วนตัวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงประธานศูนย์ฯ คุณพ่อฮานส์ ซอลเนอร์(Hans Zollner) บาทหลวงคณะเยสุอิตกล่าวว่า “ก่อนอื่นพ่อต้องขอบคุณทุกคนที่ยอมรับหน้าที่ในอันที่จะปกป้องคุ้มครองการละเมิดเพศผู้เยาว์ พวกท่านได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการปกป้องและเยียวยาผู้เยาว์ที่ถูกละเมิดเพศ พ่อขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่จบหลักสูตรนี้ ขอให้พวกท่านมีความกล้าหาญและความอดทน จงมีความเด็ดเดี่ยวและรับผิดชอบ… พ่อจะอธิษฐานภาวนาสำหรับพวกท่านและขอให้ท่านกระทำเช่นเดียวกันสำหรับพ่อด้วย”
ศูนย์นี้ที่ตั้งขึ้นในปี 2012 เป็นสถาบันแห่งหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งปวารณาตนเองที่จะหามาตรการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และผู้ที่มีความต้องการทั่วโลก
การศึกษานี้คืออบรมนักศึกษานานาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้กับการละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ ความคิดริเริ่มระดับโลกที่เป็นหนึ่งเดียวนี้เป็นการเริ่มต้นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิก ในกลยุทธ์ที่จะคุ้มครองผู้เยาว์อย่างจริงจัง
พระคาร์ดินัลฟีโลนี่สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงแห่งประกาศข่าวดีเพื่อปวงชนก็ได้ชมเชยความคิดริเริ่มของศูนย์ฯ เช่นเดียวกัน “การป้องกันการละเมิดเพศผู้เยาว์เป็นความสำคัญอันดับแรกของพระศาสนจักร ที่สำคัญคือเราใคร่ที่จะใช้ความพยายามเป็นพิเศษสำหรับพระศาสนจักรที่เกิดใหม่ เพื่อจะได้ทำทุกสิ่งเพื่อการแก้ไขปรากฏการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ศึกษา โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัย และที่วัดวาอาราม ด้วยเหตุนี้สมณกระทรวงเพื่อประกาศข่าวดีฯ จึงปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความพยายามของศูนย์เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์”
หลักสูตรปริญญาการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์มี 6 แขนงด้วยกัน ต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงแห่งการละเมิดทางเพศ สร้างมาตรการในการคุ้มกัน และเยียวยาเหยื่อที่ถูกละเมิด หลักสูตรนี้มีการประสานงานและอำนวยการสอนโดย ศจ. ดร. Karlijn Demasure ผู้อำนวยการของศูนย์
หลักสูตรระดับปริญญาบัตรชั้นสูงที่เริ่มเมื่อกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 จะมีการสอนปีละครั้ง นักศึกษาแต่ละรุ่นจะมีประมาณ 18-20 คน สำหรับปีการศึกษา 2017 นักศึกษาเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2016
นอกเหนือจากหลักสูตรอบมการป้องกันการละเมิดทางเพศแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีหลักสูตรวิจัยและหลักสูตรปริญญาเอก อีกทั้งมีการจัดการประชุมระดับสากลในเรื่องที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ด้วย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกไปที่: www.childprotection.unigre.it
(ขอขอบคุณวิทยุวาติกัน – วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บมาเล่าต่อ)