Skip to content

เพื่อฆราวาสและครอบครัว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศตั้งหน่วยงานเพื่อฆราวาส  ครอบครัว  และชีวิต  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2016

 • เพื่อส่งเสริมชีวิตและงานฆราวาสแพร่ธรรม
 • เพื่อดูแลอภิบาลครอบครัวและพันธกิจ ตามแผนการของพระเจ้า
 • เพื่อดูแลและสนับสนุนชีวิตมนุษย์
 • เพื่อส่งเสริมและจัดการประชุมระดับนานาชาติ และความริเริ่มงานฆราวาสแพร่ธรรม สถาบันครอบครัว  สภาพครอบครัวและชีวิต  ในพระศาสนจักรและสังคม

แผนกคริสตชนฆราวาส

สนับสนุนและให้กำลังส่งเสริมกระแสเรียกและพันธกิจของคริสตชนฆราวาส  ในพระศาสนจักรและในโลก  ทำงานทั้งเพื่อคนโสด  มีครอบครัว  สมาชิกสมาคม  กลุ่ม  หรือชุมชน  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเผยแผ่คำสอน  หรือปัญหาที่เกี่ยวกับฆราวาส

 • สนับสนุนฆราวาสให้มีมโนธรรมรับผิดชอบร่วมกัน เพราะพระพรจากศีลล้างบาป
 • ตามเจตนาของธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (Gaudium et Spes) … ส่งเสริมความริเริ่มกิจการประกาศข่าวดีของฆราวาสในหน้าที่การงานต่างๆ
 • ส่งเสริมให้ร่วมงานคำสอน พิธีกรรม – ศีลศักดิ์สิทธิ์  กิจการธรรมทูต  งานเมตตา  สงเคราะห์  ในพระศาสนจักรสากลและท้องถิ่น
 • ประเมินความริเริ่มของสภาบิชอป ตามความจำเป็นของพระศาสนจักรท้องถิ่น  สถาบัน  หน่วยงานพระศาสนจักร

แผนกครอบครัว

 • สนับสนุนการเอาใจใส่อภิบาลครอบครัว ศีลแต่งงาน  ตามสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบในพระศาสนจักร  และในสังคมบ้านเมือง  เพื่อสถาบันครอบครัวจะทำหน้าที่ดีขึ้นในพระศาสนจักและในสังคม
 • พิจารณาเครื่องหมายของกาลเวลา เพื่อประเมินโอกาสพัฒนาครอบครัว  เผชิญสิ่งท้าทายต่างๆ  ด้วยความมั่นใจ  และปรีชาญาณ  ในสังคมปัจจุบัน  ตามแผนการของพระเจ้าในเรื่องการแต่งงานและครอบครัว
 • ติดตามกิจการของสถาบัน สมาคม  กลุ่ม  กิจการคาทอลิก  ทั้งระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ที่มีจุดประสงค์เพื่อความดีของครอบครัว
 • เอาใจใส่คำสอนครอบครัว และเผยแผ่ทางการสอนคำสอน  เป็นพิเศษในการศึกษาชีวิตจิตของการแต่งงาน  และครอบครัว
 • เสนอแนวทางอบรม เตรียมแต่งงาน  แก่บรรดาเยาวชน
 • เสนอแนวทางอภิบาลที่สนับสนุนครอบครัว อบรมเยาวชนให้มีความเชื่อ  ดำเนินชีวิตในพระศาสนจักรและสังคม  เป็นพิเศษคนจนและผู้ถูกทอดทิ้ง
 • สนใจครอบครัวที่รับลูกบุญธรรม การดูแลเด็กทารก  และการเอาใจใส่ผู้สูงอายุ  ที่เป็นความรับผิดชอบของสถาบันบ้านเมืองในภาคปฏิบัติอยู่แล้ว
 • ประสานงานกับสถาบัน ยอห์น ปอล ที่ 2 เพื่อการศึกษาเรื่องการแต่งงานและครอบครัว

แผนกชีวิต

 • สนับสนุนและประสานงานเรื่องชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่การปฏิสนธิ  จนกำเนิดตามธรรมชาติ
 • ส่งเสริมและให้กำลังใจหน่วยงาน และสมาคมที่ช่วยเหลือสตรีและครอบครัว  ให้ต้อนรับและคุ้มครองพระพรแห่งชีวิต  เป็นพิเศษในกรณีลำบากมากๆ และป้องกันการทำแท้ง  จัดโครงการช่วยบรรดาสตรีที่จะทำแท้ง
 • ศึกษาและส่งเสริมการอบรม ต่อปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิชีวิตมนุษย์  ตามคำสอนด้านศีลธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
12 มิถุนายน ค.ศ. 2016

จาก https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160604_statuto-dicastero-famiglia-laici-vita.html

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง