Skip to content

หน่วยงานชีวิตครอบครัวในสภาบิชอปของฟิลิปปินส์  ได้จัดประชุมระดับชาติเรื่องครอบครัว  วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อศึกษาสมณสาส์นหลังสมัชชา ชื่อ Joy of Love ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ก่อนการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับนานาชาติ ที่เซบู  ฟิลิปปินส์  ในปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 2016  ถือว่าเป็นปีศีลมหาสนิทและครอบครัว  และพระศาสนจักรสากลประกาศปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม

มีผู้ร่วมประชุม 252 คน ทั้งสัตบุรุษคู่แต่งงาน  นักบวช  บาทหลวง  และบิชอป  พิจารณาเรื่องทัศนคติและทักษะที่จำเป็นของผู้ทำงานอภิบาลครอบครัวและการแต่งงาน  ทั้งของพระศาสนจักรและหน่วยงานทั่วไป  เพื่อประสานงานกันให้มีประสิทธิผล

ผู้ทำงานนี้ต้องมีชีวิตจิต  ประสบการณ์พบความรักของพระเจ้า  ช่วยให้เขามั่นใจ  และอุทิศตนทำงาน

ทัศนคติของผู้ทำงาน  เมื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้า  จึงตระหนักว่าทุกคนเป็นพี่น้องกัน  เป็นลูกของพระเจ้า  เข้าไปหาทุกคนด้วยความเคารพและใจดี  ว่องไวต่อความต้องการของคนอื่น  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือรับผิดชอบ

ทักษะในการจัดการ  มีภาวะผู้นำ  จัดทำโครงการ  จัดอบรมได้  สนใจสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ  พูดต่อหน้าชุมชน  ให้คำแนะนำ  ช่วยแก้ไขวิกฤตได้

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

  1. หน่วยงานของพระศาสนจักร คือ  สภาภิบาล  วิถีชุมชนวัด (BEC)  บิชอป  โรงเรียนคาทอลิก  หน่วยงานครอบครัว เช่น  โฟโคลาเร   สชค.  CFC (Couple of Christ)  สื่อมวลชนคาทอลิก
  2. หน่วยงานของรัฐบาลและของสังคม  ประสานกับผู้เชี่ยวชาญ  ทนายความ  แพทย์  นักธุรกิจ  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  สื่อมวลชนอื่นๆ

การแบ่งกลุ่ม  แบ่งเป็น 20 กลุ่ม  จากผู้ร่วมประชุม 252 คน  เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัว  และสิ่งท้าทายต่างๆ

1.ครอบครัวผู้อพยพ                                            2.เยาวชน (อายุ 12-19 ปี)
3.ผู้สูงอายุ (ถูกทอดทิ้ง)                                       4.คนยากจน (วัตถุ)
5.คู่แต่งงานแบบบ้านเมือง                                   6.คู่หย่าร้าง  ครอบครัวแตกแยก
7.คู่แต่งงานใหม่ (1-3 ปี)                                     8.ผู้ปกครองเดี่ยว
9.ผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง                                              10.เด็กหนีจากบ้าน
11.สนใจเพศเดียวกัน                                          12.ผู้ทำงานอภิบาลที่เป็นฆราวาส
13.ผู้พิการ                                                         14.ครอบครัววัยรุ่นตั้งครรภ์
15.พ่อหม้าย  แม่หม้าย                                        16.คู่หย่าร้าง  สถานการณ์พิเศษ
17.นักการเมือง                                                   18.ครอบครัวที่ลูกเป็นเณร
19.แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์                          20.ครอบครัวที่ได้รับภัยพิบัติ
น่าประทับใจที่เขาสนใจศึกษาสมณสาส์น เรื่อง ความรักในครอบครัว  มุ่งมั่นที่จะทำงานอภิบาล  และประสานงานกัน  เพื่อส่งเสริมชีวิตครอบครัว