Skip to content

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร 2 ปี รุ่นที่ 20 จำนวน  9 คนโดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาบิชอปฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบประกาศนียบัตร  บาทหลวง เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับประกาศนียบัตรในวันนี้ ท่ามกลางบาทหลวง นักบวช พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม  2016 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายนามนักศึกษารุ่นที่ 20 ที่สำเร็จการศึกษา มีดังนี้
1.นางสาวบรียิต  ธัญรัตน์   ลำแพนไพรี                            (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
2.นางสาวแบร์นาแด๊ต  นพวรรณ    สดศรีจำปา                            (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
3.นางสาวลูซีอา  ทิวา    วนาผาติกุล                            (สังฆมณฑลนครสวรรค์)
4.นางสาวเยโนเวฟา  สานิการ์    สามารถผดุงศิลป์  (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
5.นางสาวเทเรซา อาหมี่    ตาแช                                      (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
6.นายยอห์น สุชาติ ปัญญาฤทธิรงค์                    (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
7.นายยอห์น  บุญมี    จรูญสาคร                              (สังฆมณฑลนครสวรรค์)
8.นายเปาโล เจษฎากร โศภาสายสุทธิ                       (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
9.นาย เปโตร  ตระการ    เสริมประชา                           (สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งตั้งเป็นครูคำสอนอย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้ข้อคิดในพิธีบูชาขอบพระคุณความตอนหนึ่งว่า “พระวรสารในวันนี้กล่าวถึงหญิงคนบาปซึ่งจะถูกทุ่มหิน ช่วยเตือนใจเราว่า เราเองแต่ละคนก็เป็นคนบาปด้วยเช่นกัน พระเยซูเจ้าทรงแสดงความเมตตาและให้อภัยหญิงนั้น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้ปฎิบัติตาม ส่วนในบทอ่านที่ 2  นักบุญเปาโลเขียนเตือนใจเราด้วยถ้อยคำที่น่าประทับและมีความหมายที่ดีมากในทุกประโยค นั่นคือ’ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู…ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งปฎิกูลเพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร’ คำว่าประโยชน์ล้ำค่านี้ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Supreme good ซึ่งหมายถึงความดีสูงสุด ไม่มีความดีใดสูงกว่านี้แล้ว นักศึกษาที่มาเรียนเป็นครูคำสอนได้เลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิต ขอพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งพลังจะได้ช่วยเราทุกคนให้ทำหน้าที่ของเราอย่างดี”

นอกจากพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้ว พระคุณเจ้าได้โปรดศีลกำลังให้กับเด็กๆจากบ้านพรสวรรค์จำนวน 7 คน ด้วย พิธีการต่างๆ จบลงด้วย พิธีการส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี หลังพิธีได้มีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัว

อนึ่ง ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523/1980 เพื่อส่งเสริมฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี  หรือ 4 ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขาจะได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน ทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย ตั้งแต่ปี 2004 คณะนักบวชซาเลเซียนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารศูนย์แห่งนี้ ปัจจุบัน คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธรทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, ภราดาประสาท หอมสนิท เป็นรองผู้อำนวยการ  พร้อมกับคณาจารย์และทีมงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ที่ร่วมกันอบรมนักศึกษา มีนักศึกษาจบจากสถาบันแห่งนี้แล้วทั้งหมด 20 รุ่น รวมจำนวน 281 คน

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำสอนและมีนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นครูคำสอน เพื่อทำงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย