Skip to content
20cuaresmaC4

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 6 มีนาคม 2016

บทอ่าน ยชว 5:9ก, 10-12 ; 2 คร 5:17-21 ; ลก 15:1-3, 11-32
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 545, 589, 1423, 1439, 1443, 1468, 1700, 1846, 2795, 2839
จุดเน้น การให้อภัยเป็นเหมือนพระเจ้า

เรารักอุปมาพระวรสารตอนนี้  เป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรต  เราสามารถโยงถึงเรื่องลูกล้างผลาญ  แม้ว่าเราเป็นคนบาป  ถ้าเรากลับใจ  เปลี่ยนแปลงชีวิต  พระเจ้าเป็นเหมือนบิดา  จะทรงให้อภัยเราและต้อนรับเรากลับบ้านเสมอ (CCC 1439)

อย่างไรก็ดี  ถ้าเราเน้นที่บิดาในเรื่องนี้  เราจะสามารถเรียนรู้อะไรบ้าง  บิดาใจดีได้มอบมรดกให้ลูกชายคนเล็กที่มา “ทวง” บิดา  บิดาต้องหัวใจสลายเมื่อลูกชายคนนี้ปฏิเสธบ้านและครอบครัว  เพื่อไปดำเนินชีวิตแบบอื่น  เมื่อเขาได้เห็นแล้วว่าเลือกทางผิดและได้กลับบ้าน  อย่างไรก็ดี  บิดาวิ่งไปต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นและด้วยความรัก  บิดาได้มอบแหวน  เสื้อสวยที่สุดและจัดงานเลี้ยงฉลอง  บิดาได้ให้อภัย  ไม่ใช่จำยอม  แต่ด้วยใจอิสระมากเกินสมควรและด้วยความรัก

ยิ่งกว่านั้น  บิดายังออกไปนอกบ้าน  หาลูกชายคนโต  และสอนเขาให้รู้จักให้อภัย

ในปีแห่งเมตตาธรรมนี้  เราต้องให้อภัยใคร  ในครอบครัว  เรายังไม่พูดกับใคร  มีใครในที่ทำงานที่ได้ทำผิดกับเรา  สามีภรรยาที่นอกใจเรา  มีลูกบางคนที่ดื้อ

เราจะใจดีเมตตากรุณาเหมือนพระเจ้าทรงเมตตาไหม  มีอะไรเหมือนพระเจ้ายิ่งกว่าการให้อภัยไหม

พันธกิจของพระเยซูเจ้าบ่อยๆ เกี่ยวกับการให้อภัย  ทรงรับประทานอาหารร่วมกับคนบาป  ทรงให้อภัยบาปอย่างเปิดเผย  ทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับเมตตาธรรมไม่มีขอบเขตของพระบิดา  กิจการสุดท้ายแห่งการให้อภัย  ทรงนบนอบพระบิดา พระเยซูเจ้าได้มอบชีวิตของพระองค์เพื่อให้อภัยบาปของเรา  นี่คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น  การให้อภัย    เราจะกตัญญูสำหรับเมตตาธรรมไม่มีขอบเขตนี้ได้อย่างไร

บทอ่านที่สอง  จากจดหมายถึงชาวโครินธ์  เตือนใจเราว่าพระเจ้า “ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์  เดชะพระคริสตเจ้า  และทรงมอบภารกิจการคืนดีนี้ให้กับเรา… ทรงมอบให้เราประกาศสารแห่งการคืนดีนี้”  ให้เราเป็นทูตของพระคริสตเจ้า  และแบ่งปันสารแห่งความรักและการให้อภัยของพระเจ้า

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(มกราคม-มีนาคม  2016), หน้า 104-105.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง