Skip to content

วัดนักบุญอันนา บ้านโป่งน้อย อยู่ในพื้นที่อภิบาลของเขตวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา เจ้าอาวาส และคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร รองเจ้าอาวาส ซึ่งคุณพ่อทั้งสองเป็นบาทหลวงคณะภราดาน้อยกาปูชิน
คุณพ่อศิริพงศ์ได้เชิญบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธีมิสซาโอกาสเสกวัดนักบุญอันนา ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เวลา 10.00 น ร่วมด้วยคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ และคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา มีสัตบุรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงานมากมาย ในระหว่างพิธีมิสซา เนื่องจากว่าหมู่บ้านโป่งน้อยยังไม่มีไฟฟ้าใช้จึงใช้เครื่องปั่นไฟสำหรับไฟในวัดและเครื่องเสียงระหว่างพิธี ช่วงที่พระคุณเจ้าวีระเริ่มเทศน์ เครื่องปั่นไฟน้ำมันหมด ไมโครโฟนจึงไม่ดัง สัตบุรุษในวัดพอจะได้ยินเสียงเทศน์ แต่สัตบุรุษข้างนอกวัดไม่ได้ยินเสียงแน่นอน พระคุณเจ้าวีระจึงเดินออกไปยืนเทศน์ข้างหน้าวัดระหว่างสัตบุรุษในวัดและนอกวัด สัตบุรุษทั้งหมดจึงได้ฟังเทศน์ เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าใส่ใจฝูงลูกแกะของตนเป็นอย่างดี
วัดนักบุญอันนา ดำเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะถนนหนทางที่ไม่สะดวก และเสร็จในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ได้รับสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างจากคุณกัญจนัฐ อังคณาสุรศรี และความร่วมมือทั้งแรงกายแรงใจจากสัตบุรุษหมู่บ้านโป่งน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียง