Skip to content

ที่อาราม Halki  พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1  แห่งกรุงคอนสตันติโนเปิ้ล  ได้พบบรรดาบิชอป 35 องค์  จากพระศาสนจักร 16 แห่ง  ซึ่งประชุมคริสตศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 34  ของบิชอปผู้สนใจโฟโคลาเร     มารีอา  โวเช่  ประธานของคณะ  และเฮซูส  โมรัง  ประธานร่วมก็อยู่ด้วย

วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015  ที่เกาะ Heybeli  ทะเลมาร์มารา  ใกล้เมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  อารามพระตรีเอกภาพเป็นสถานที่จัดประชุม  บรรดาบิชอปจากพระศาสนจักรต่างๆ  คณะโฟโคลาเรเป็นผู้สนับสนุน

บิชอปจาก 16 แห่ง 19 ประเทศ  เสวนากันฉันพี่น้อง  ประธานและประธานร่วมของคณะโฟโคลาเรอยู่ร่วมประชุมด้วย  พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1  ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายินดีที่อยู่ร่วมกันกับท่านทั้งหลาย”  และเชิญเข้าในอารามและกล่าวต้อนรับว่า “เรามีเหตุผลร่วมกัน คือ เอกภาพของศิษย์พระคริสต์ในพระพรหลายหลาก”

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  แห่งกรุงเทพฯ  ได้กล่าวในนามของที่ประชุม  ขอบคุณที่ต้อนรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปีนี้ “เรามาอยู่ที่หัวใจของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์  ที่มีวัดทรงคุณค่าและมรณสักขีมากมาย”

อาร์ชบิชอปจัสติน  เวลบี  แห่งแคนเตอร์เบอรี่ (แองกลีกัน)  ได้ส่งสารมายังที่ประชุม “ข้าพเจ้าคิดว่าคณะโฟโคลาเรเป็นความหวังหนึ่งในโลกที่ถูกแบ่งแยก  อุทิศตนเพื่อสร้างเอกภาพ  โดยอาศัยความเคารพและเสวนากัน  นำไปสู่การคืนดี  ซึ่งอยู่เหนือความแตกต่าง  และความเกลียดชัง”

พระอัยการบาร์โธโลมิว ที่ 1  คิดถึงการไปเยี่ยมลอบเปียโน  เพื่อรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ที่มหาวิทยาลัยโซเฟียมอบให้  พระองค์ตรัสว่า “การพบปะที่เราสัมผัสความรักจริงใจ  ปราศจากเงื่อนไขใดๆ… เราจะสามารถประสานพระพรที่แตกต่างในพระศาสนจักรปัจจุบัน  และเป็นรูปแบบแห่งเอกภาพสำหรับโลกได้อย่างไร  บ่อยมากที่ความแตกต่างปรากฏเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  และมิได้เป็นพระพรพิเศษ  เราลิ้มรสอะไรทุกวันนี้เมื่อเผชิญความยากลำบากที่มนุษยชาติเจริญชีวิตปิดขัง และมีข้อขัดแย้งกัน”

ในลักษณะสังคมโลกที่มีความท้อใจ  ความไม่แน่นอน  และความแตกต่างอยู่ทั่วไป  เป็นพิเศษในวันเหล่านี้  พระอัยกาได้มองสู่ความหวังในฐานะคริสตชน  พระองค์ทรงเน้นว่า “เราต้องฟื้นฟูเอกภาพในฐานะการสรุปถึงพระพรพิเศษ (Charisms)  ความร่ำรวยแห่งความหลายหลาก… เราต้องให้  แล้วเราก็ได้รับกลับคืน”

“เอกภาพในโลก  การเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้าซึ่งเป็นพระพรแห่งความรัก  จะถูกให้ด้วยความสามารถต้อนรับประสบการณ์ของผู้อื่น  เหมือนดังการทำให้ทุกคนร่ำรวย  เหมือนเป็นหนทางแห่งเอกภาพ  แห่งการเคารพและแห่งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ทำให้เป็นอิสระจากเงื่อนไขทางความคิด  การเมือง  และเศรษฐกิจ”

“ข้าพเจ้าได้มาถึงที่นี่  มีความสุข  เพราะว่าข้าพเจ้าพบพวกท่านกำลังรอข้าพเจ้า… เหมือนครอบครัวเดียวกัน  ถ้าเราเป็นคริสตชน  มีประสบการณ์เช่นนี้  เราจะเป็นเกลือดองแผ่นดินอย่างแท้จริง  และโลกจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ลึกซึ้ง”

เขียนโดย Adriana Avellaneda
แปลโดย  บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์