Skip to content

ขอเชิญร่วมฉลองเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ขอเชิญบรรดาบาทหลวง ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมฉลองเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ในสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 10 ธันวาคม 2015 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  เวลา 10.00 น.

เริ่มด้วยขบวนแห่ของตัวแทน แต่ละเขตวัด
บรรดาบาทหลวง รวมกันที่หน้าวัด เพื่อทำพิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์
หลังบทภาวนายังดี จะมีพิธีคำนับพระคุณเจ้า ในโอกาสฉลองศาสนนาม (ฟรังซิส เซเวียร์)
หลังพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเชิญร่วมฉลอซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (ซิสเตอร์แม่ปอน)
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของคณะ
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2015 เวลา 10.00 น.  ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน 

ขอเชิญร่วมฉลองคณะธรรมฑูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของคณะ
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2015  เวลา 10.00 น. ณ บ้านมารีนา เชียงใหม่