Skip to content

“ สตรีเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของพระเจ้า
ในการการรบสู้กับความชั่วร้าย”

วาติกัน ในวันพุธที่  16 กันยายน2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปคำสอนเรื่องครอบครัวว่า พระเจ้าทรงจัดโล่คุ้มครองสตรีทุกคนให้สามารถปกป้องลูกๆ จากความชั่ว (ของปีศาจ)และทำให้เป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าในการรบสู้กับความชั่วร้าย

พระองค์ตรัสกับผู้มาจาริกแสวงบุญเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเสด็จไปคิวบา สหรัฐอเมริกา  เพื่อร่วมงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ

พระสันตะปาปา กล่าวว่า  เรื่องราวเกี่ยวกับความรักครั้งแรกของพระเจ้าต่อบุรุษและสตรีได้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ว่า“เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน  ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย…” (ปฐก 3:15ก)

อาศัยพระวาจานี้ พระเจ้าชี้ว่าสตรีผู้นั้นเป็นผู้รบสู้กับความชั่วร้าย..หมายความว่าสตรีนั้นกำพระพรพิเศษ เพื่อปกป้องลูกจากปีศาจ เหมือนสตรีผู้นั้นในหนังสือวิวรณ์ ผู้ซ่อนลูกของเธอจากมังกร และพระเจ้าทรงปกป้องเธอ (เทียบ วว.12:6)

พระสันตะปาปา กล่าวถึงการแต่งงานและครอบครัว ว่าเป็นชุมชนมนุษย์พื้นฐานสำคัญ มีบทบาทส่งเสริมชีวิตสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  บทบาทนี้ถูกวิจารณ์มากในปัจจุบัน ในสังคมที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี สร้างเมืองขึ้นด้านเศรษฐกิจ(เน้นเงิน) ที่ทำลายจริยธรรมโดยหันไปมุ่งเน้นผลกำไร

ความสัมพันธ์ของบุรุษและสตรีในการแต่งงานเป็นปมทองที่อุ้มชูอารยธรรมด้วยกัน ความเชื่อทำให้เราเห็นปรีชาญาณในสิ่งสร้างของพระเจ้า  พ่อขอฝากครอบครัวให้อยู่ในความเอาใจใส่ใกล้ชิดและถือว่า พระเจ้ามีแผนการทำให้โลกเป็นบ้านของเรา  พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดจากสตรีผู้หนึ่ง พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาบาดแผลและความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงรักเรา ทรงปราถนาให้เรามุ่งหน้าตามแผนการนี้และสตรีเป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สุดในการทำให้แผนการนี้ก้าวหน้าได้

                                                                        จาก Aleteia, DianeMontagni, 17 กันยายน 2015
บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก http://aleteia.org/2015/09/17/pope-francis-woman-is-gods-strongest-ally-in-the-battle-against-evil/

..