Skip to content
4.2.7

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 12 กรกฎาคม 2015

บทอ่าน อมส 7: 12-15 ; อฟ 1: 3-14 ; มก 6: 7-13
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 765, 1506, 1511, 1673
จุดเน้น พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้เป็นศิษย์

บทอ่านวันนี้  พี่น้องเห็นหัวข้อชัดเจนแล้วคือ  พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นศิษย์  ประกาศกอาโมส อธิบายว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ไปประกาศพระวาจาแก่ประชาชน  บทอ่านที่สอง  จดหมายถึงชาวเอเฟซัส  เตือนใจเราเรื่องการเรียก  ดังที่กล่าวว่า  “พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  พระองค์ทรงอวยพรแก่เรา  โดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์  เดชะพระคริสตเจ้า”  พี่น้อง  พระเจ้าทรงเรียกและทรงหวังให้เราดำเนินชีวิตบังเกิดผลดี  เพื่อข่าวดีแห่งพระวรสาร  และถวายเกียรติแด่พระเจ้า    ในพระวรสารวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกทั้งสิบสอง  ทรงสั่งสอนพวกเขา  ทรงมอบอำนาจและทรงส่งพวกเขาเป็นคู่ๆ ให้ไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ  เพื่อรักษาคนเจ็บ  และขับไล่ปีศาจจำนวนมาก

เช่นเดียวกัน  พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์  โดยอาศัยศีลล้างบาป  เพื่อนำชีวิตซื่อตรงและปราศจากตำหนิ    อย่างไรก็ดี  เรารู้แล้วว่าบางทีทุกคนอยู่สุขเกินไป  มันจึงไม่ง่าย  บ่อยๆ เราตกในบาป  เมื่อเป็นเช่นนี้  เราต้องไม่ท้อใจ  แต่ควรหันกลับมาหาพระคริสตเจ้าและขอพระองค์ให้อภัย  และมีเมตตารักษาเรา  เพื่อเราจะกลับมาติดตามพระองค์และดำเนินชีวิต  รัก  และรับใช้  ตามที่พระองค์ทรงเรียกเราให้กระทำ

บางทีการตอบพระกระแสเรียก  อาจพบการขัดแย้งเหมือนประกาศกอาโมสได้ถูกขัดแย้งในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้  และบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสองในพระวรสารวันนี้  ก็พบกับการไม่ต้อนรับและการไม่สนใจของประชาชนบางกลุ่ม

แม้การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องยากลำบาก  แต่สิ่งสำคัญพี่น้องจำไว้ว่า  พระเจ้าทรงรักเรา  พระองค์ทรงมีแผนการเพื่อท่าน  ตามที่นักบุญเปาโลสอนว่า  พระเจ้าทรงอวยพร… ให้เราเป็นบุตรบุญธรรม… ให้เราได้รับการไถ่กู้จากบาปและความตาย… เราได้รับการอภัยบาป… ปราศจากมลทิน  ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ที่พอพระทัย

ใช่แล้ว  บางครั้งประชาชนอาจกล่าวด้วยคำพูดและการกระทำ  ว่าไปเสียเถิด  เหมือนที่ประกาศกอาโมสโดนมาแล้ว  ทั้งๆ ที่ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียก    ใช่แล้วครับ  อาจมีหลายครั้งเมื่อเราฝ่าฝืนด้วยการทำผิด  ก็อาจทำให้เราหมดกำลังใจ  แต่การตอบเสียงที่พระเจ้าทรงเรียก  มั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะรักษา  พระองค์ทรงรักเราเสมอ  โดยอาศัยพระบุตรเยซูคริสตเจ้า

พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับเรา  พระองค์ทรงรักเรา  ทรงอยู่กับเราในเวลาถูกทดลองและเวลาลำบาก  พระองค์ทรงพระเมตตา  ทรงไถ่กู้เราแล้วโดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้า  บนไม้กางเขน  ด้วยความรัก  เพื่อช่วยเราให้พ้นบาปและความตาย  ขอแต่เพียงตอบรับพระองค์  เหมือนประกาศกอาโมส  เหมือนนักบุญเปาโล  บรรดาอัครสาวก  และพระเยซูเจ้า  ให้เราตอบรับพระบิดาเจ้าสวรรค์เสมอ

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2015), หน้า 276-278.