สั งฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต และเพื่อศึกษาไตร่ตรองสาส์นมหาพรตของสมเด็ดพระสันตะปาปา ประจำปี 2558/2015 ในประเด็น “จงทำจิตใจให้เข้มแข็งเถิด” (ยก 5: 8 ) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานองค์กร วัด โรงเรียนและศูนย์คาทอลิกต่างๆ เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สังฆมณฑลใหม่ โดยมีคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล และคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์เป็นวิทยากร ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้าร่วมกว่า 80 คน และได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานถวายมิสซาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาฯ และให้โอวาทแก่ผู้ร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย

นายพงษ์พันธ์ เพริศไพรงาม
ผู้เขียนข่าว

Recommended Posts