Skip to content

ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมในวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่


 

โครงการ อบรมและสร้างทีมผู้สื่อข่าวคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

ชื่อโครงการ “อบรมและสร้างทีมผู้สื่อข่าวคาทอลิกยุคดิจิตอล สังฆมณฑลเชียงใหม่ครั้งที่ 3”
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายงานสื่อสารมวลชนคาทอลิกเชียงใหม่

  • สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์คาทอลิกมิสซังเชียงใหม่ 5/3 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากแต่ละเขตวัด หน่วยงาน โรงเรียนคาทอลิก องค์กร ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ จำนวน 45 คน
  • ระยะเวลา วันที่ 1-3 สิงหาคม 2014

งบประมาณ เสนอสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
วิทยากร เชิญวิทยากรพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษา และประสานวิทยากรจากสื่อมวลชนคาทอลิกระดับชาติ

 


หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันระบบสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทต่องานแพร่ธรรมและอภิบาลเป็นอย่างมาก ตั้งแต่บรรดามิชชันนารีเข้ามา (เผยแผ่) แพร่ธรรมในประเทศไทยรวมทั้งสังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วย ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในงานแพร่ธรรม ให้การอบรมสั่งสอนข้อคำสอน หลักความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ วีดีโอ สไลด์ วิทยุเทป และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ด้วย

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันการบันทึกภาพเหตุการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสาร ภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ และผลิตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแพร่ธรรม อบรมสั่งสอนต่างๆ นั้นจำเป็นที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งๆ ขึ้น และยิ่งกว่านั้น ปัจจุบันระบบสารสนเทศและสื่อสารมวลชนมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นความจำเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้วก็ว่าได้ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบการผลิต วิธีการบันทึกข้อมูลข่าวสาร การเรียบเรียง ให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อง่ายต่อการค้นคว้า นำเนอเพื่อเผยแพร่ และการนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นฝ่ายสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงประสานกับสื่อมวลชนคาทอลิกระดับชาติ จะจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารให้กับหน่วยงาน องค์กร ของสังฆมณฑลฯ เช่น เรียนรู้ถึงความสำคัญขอบระบบสารสนเทศยุคดิจิตอล และการนำไปใช้ ร่วมทั้งพื้นฐานการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตวัด หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลิตเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร อบรม ทั้งเพื่อใช้ภายในเขตวัดหรือตามหน่วยงาน องค์กรของตนแล้ว จะได้เป็นแหล่งผลิตและป้อนข้อมูลข่าวสารให้กับฝ่ายสื่อมวลชนส่วนกลางของสังฆมณฑลฯ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่หรือผลิตให้เป็นสื่อเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแพร่ธรรมต่อไป สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเน้นเทคนิคมุมมองในการเขียนข่าวสารทั้งภาพข่าว และสารคดี และการบันทึกภาพโดยเฉพาะภาพนิ่ง การเล่าเรื่องเรียบเรียงเหตุการณ์ด้วยภาพถ่าย จึงได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์จากทีมงานของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะได้มาบรรยายและให้การอบรมรวมทั้งฝึกปฏิบัติ ทั้งการเรียบเรียงเขียนข่าว บทความ และการถ่ายภาพด้วย

ตารางเวลากิจกรรม

ตารางเวลาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อบรมและสร้างทีมผู้สื่อข่าวคาทอลิกยุคดิจิตอล

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2014 ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2014

เวลา หัวข้อสัมมนา / กิจกรรม วิทยากร
08.00 น.- 08.30 น. ลงทะเบียน(อาหารเช้า) สื่อมวลชนเชียงใหม่
08.30 น.- 09.00 น. พิธีเปิดและนำเข้าสู่การสัมมนา ฯพณฯ วีระ อาภรณ์รัตน์/คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา
09.30 น.- 10.30 น. “เขียนข่าวและเล่าเรื่องอย่างไร..ให้น่าสนใจและชวนอ่าน” คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
10.30 น.- 11.00 น. **** Coffee Break*****
11.00 น.- 12.00 น. Workshop 1 “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” คุณพ่ออนุชา ไชยเดช/ทีมงานอุดมสาร
12.00 น. -13.30 น. ***พัก รับประทานอาหารเที่ยง***
13.30 น. – 14.30 น. บรรยายภาพข่าว ทีมงานอุดมสาร สื่อมวลชนคาทอลิก
14.30 น. – 14.45 น. **** Coffee Break *****
14.45 น. – 15.45 น. Workshop 3 “นำเสนอข่าวและภาพถ่ายอย่างไร..ให้โดนใจ บ.ก.”(มุมมองแบบข่าวคาทอลิก) ถ่ายภาพ (จากงานอบรม)
15.45 น – 17.00 น.
17.00 น. – 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ วัดน้อยชั้น 2 อาคารสำนักฯ
(หลังพิธี รับประทานอาหารเย็น)
 
18.00 น. – 19.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. – 21.00 น. นำเสนอผลงาน  (ให้ข้อสังเกตโดยทีมงานอุดมสาร) โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
21.00 น. พักผ่อน

 


วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2014

เวลา หัวข้อสัมมนา / กิจกรรม วิทยากร
06.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (วัดน้อยชั้น 2 อาคารสำนักมิสซังฯ)  
07.00 น. อาหารเช้า  
09.00 น. – 10.00 น. “การสื่อและนำเสนอข่าวรูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอล” รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์(คณะบดีคณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้)และทีมงาน
10.00 -10.30 น. **** Coffee Break *****
10.30 น. – 11.30 น. “นำเสนอข่าวและภาพถ่ายอย่างไร..ให้โดนใจ บ.ก.”(มุมมอง และเทคนิคการถ่ายภาพ)
11.30 น. – 12.00 น. ถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม
12.00 น. -13.00 น. อาหารเที่ยง/พักผ่อน
13.00 น – 14.00 น. Workshop 2 “Photo Essay…สื่อข่าว เล่าความด้วยภาพถ่าย”
14.15 น. – 15.00 น. นำเสนอผลงาน และให้ข้อสังเกตจากวิทยากร
15.00 น. – 15.30 น. **** Coffee Break *****
15.30 น. – 17.00 น. สื่อมวลชนคาทอลิกสากล (อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)
17.00 น. – 18.00 น. พักผ่อน
18.00 น. – 21.00 น. สังสรรค์ และสื่อด้วยดนตรีเพื่อชีวิต โดยคุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
(คุณชิ)
ร่วมกับคุณพ่ออนุชา ไชยเดช (นำเสนอผลงานเด่น และมอบรางวัล)
21.00 น. ประมวลภาพกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 (ทีมงานสื่อฯ เชียงใหม่)

 


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

เวลา กิจกรรม
08.30 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ที่อาสนวิหารพระหฤทัย (โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
หลังพิธี นำเสนอเว็บไซต์ Thaicatholicmedia.com และแนะนำสื่อคาทอลิก โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

10.00 น. – 12.00 น. มีการจัดแสดงผลงานของผู้รับการอบรม และจัดบูทจัดแสดงผลงาน จำหน่ายหนังสือสื่อมวลชนคาทอลิก และกิจกรรมของทีมงาน Super book (ข้างอาสนวิหารพระหฤทัย ติดอาคารนาซาแร็ธ)


หมายเหตุ ตารางเวลานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในสถานการณ์จริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง