บาทหลวงคณะพื้นเมืองศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

บาทหลวง โดมีนิก ซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล
Rev. Dominic Savio Sompong Kampolkul

บาทหลวง เปาโล เจริญ นันทการ
Rev. Paul Chareon Nanthakan

บาทหลวง โยเซฟ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
Rev. Joseph Durongrit Krabuansiri

บาทหลวง ดอมินิก ซาวีโอ สถิต สะอิ
Rev.Dominic Savio Sathit Sa-I

บาทหลวง โรเบิร์ต สุธี เจริญกุล
Rev. Robert Sutee Charoenkul

บาทหลวง อันตน ทูน ประภาสสันต์
Rev. Antonio Thoon Praphatson

บาทหลวง เอมมานูแอล อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล
Rev. Anuphong Damrongusasil

บาทหลวง ยอแซฟ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา
Rev. Joseph Narongchai Mansueksa

บาทหลวง เปาโล แสงชัย ไอ่จาง
Rev. Paul Saengchai Aichang

บาทหลวง ยอแอล อุทัย พาแฮ

บาทหลวง ลูกา คำมา อำไพพิพัฒน์
Father Luca Khamma Amphaiphiphat

บาทหลวง เธโอฟิลัส วศิน ฌานอรุณ
Rev. Theophilus Wasin Chanaroon

บาทหลวง อีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา
Rev. Boonlert Sangkusolnaiphasutha

บาทหลวง สมยศ เทพสมุทร

บาทหลวง ยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล
Rev. Jatupong Chokbavoskul

บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ธรรมนูญ จินดาดุจสายชล
Rev. Thamanoon Jindadujsaichon

บาทหลวง ฟรังซิส สันติ ยอเปย
Father Francis Santi Yopey

บาทหลวง อันตน ธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์
Rev. Thongchai Wiwatchaopan

บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

บาทหลวง เปาโล ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง
Rev. Phaisan Tem-aroonrung

บาทหลวง เปโตร ประภาส สายธารวนาวาส
Rev. Peter Praphas Saitharnvanavas

บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู
Rev. Fr. Joseph Saravuth Haeto

บาทหลวง สเตเฟน สิริชัย บุหงาสวรรค์
Rev. Sirichai Bungaosawan

บาทหลวง ยอแซฟ ศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม
Rev. Sattawat Faihakoonnatham

บาทหลวง มัทธิว ศศิน โหม่โพ
Rev. Matthew Sasin Mopho

บาทหลวง ยอแซฟ ศรชัย ดิพอ
Rev. Sornchai Dipaur

บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
Rev. John Baptist Chanchai Srisuttijanya

บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี
Rev. Sakchai Baworndechphakdee

บาทหลวง ฟรังซิสอัสซีซี อาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ
Rev. Arthit Mingkwancharoenkit

บาทหลวง มัทธิว ศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน
Rev. Matthew Sorasak Charoensukthawiphun

บาทหลวง มีคาแอล สิทธิชัย สัญญานที
Rev. Michael Sittichai Sanyanatee

บาทหลวง ยอแซฟ ชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล
Rev. Joseph Choopong Chaveachattrakool

บาทหลวง มาระโก โจงชอส์ แก้วมา
Rev. MARCO Jongchor Keawma

บาทหลวง มาระโก ประยูร ปันมณีกุล

บาทหลวง คริสตโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์

บาทหลวง โทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์

บาทหลวง เปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง

บาทหลวง มัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร

บาทหลวง เปาโล พิชิต จำปาพยุง

บาทหลวง คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม (SCJ)

บาทหลวง มีคาแอล ติดคำ ใจเลิศฤทธิ์
Rev. Michael Tidkham Jailertrit

บาทหลวง คามิลโล มงคล เจริญธรรม
Father Camillus Mongkhon Charoentham

บาทหลวง เปโตร จีรภัทร รักสีขาว (SCJ)
Rev. Jirapat Raksikhao

บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ อารุณ กะโนะ
Rev. Aroon Kano

บาทหลวง ยอห์น โชคดี ดำรงอนุรักษ์
Rev. Chokdee Damrong-anurak

บาทหลวง เปโตร ไพโรจน์ หน่อชัชวาล

บาทหลวง กาเบรียล พรชัย สุขใจ

บาทหลวง ดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ
Rev. Dominic Athit Kasetsuchai

บาทหลวง เปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ

บาทหลวง เดวิด พิทักษ์ บีทู
Rev. David Pitak Bithu

บาทหลวง อัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน
Rev. ALFONSO Prasert Pitakiriboon

บาทหลวง ยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส
Rev. JOHN Bosco Sommai Sophaophat

บาทหลวง ยากอบ ธนิช ปันมณีกุล

บาทหลวง เปโตร ระวี เพิ่มพูนวิชา