08_29_2013_13_04_1

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

ที่อยู่: 136/10 บ้านแม่เหาะ หมู่ที่ 4  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

สังกัดเขตวัด: 5

เจ้าอาวาส
คุณพ่อชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่ออภินันท์ สมศักดิ์

St. John the Apostle Mausoleum

Address: 136/10 Ban Mae Khe m. 4, Mae Sariang, Maehongson 58110

zone area: 5

Parish Priest

คุณพ่อชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล

Assistant Parish Priest

คุณพ่ออภินันท์ สมศักดิ์

32.1 วัดนักบุญนิโคลัส บ้านดงหลวง ม.7 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.2 วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา บ้านป่าหมาก 105/7 ม.4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.3 วัดนักบุญอักแนส บ้านแม่สวรรค์น้อย 36 ม.12 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.4 วัดนักบุญมอนิกา  บ้านขนุน 35/6 ม.3 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.5 วัดพระกุมารเยซู บ้านแม่สลี ม.1 ต.แม่เหาะ  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.6 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านแม่ลิดน้อย 61/5 ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.7 วัดนักบุญอันนา บ้านแม่ลิดหลวง ม.2 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.8 วัดนักบุญเปาโล บ้านปางช้าง 14/4 ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.9 วัดนักบุญทิตัส  บ้านห้วยกุ้ง 119 ม.7 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.10 วัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่เหาะกลาง ม.10 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.11 วัดนักบุญเปาโล  บ้านแม่ลายบน ม.6 ต.ป่าโป่ง  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.12 วัดนักบุญเปาโล  บ้านแม่อมลอง ม.2 ต.บ่อสลี  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

32.13 วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านดอกแดง ม.10 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

32.14 วัดนักบุญแคทธอรีน  บ้านพรสวรรค์ ม.9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

32.15 วัดนักบุญมัทธิว  บ้านกิ่วสะแวก ม.9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

32.16 วัดนักบุญยอห์นปอลที่ 2 บ้านป่าโปงต่ำต.ป่าปงต่ำ  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.17 วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์   บ้านแม่กะใน ม.13 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.18 วัดนักบุญทิโมธี บ้านห้วยโป่งสูง ม.17 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

32.19 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บ้านป่าโปงสูง ม.1 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

32.20 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี บ้านห้วยปู ม.9 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110