08_29_2013_13_04_1

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

ที่อยู่: 136/10 บ้านแม่เหาะ หมู่ที่ 4  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

สังกัดเขตวัด: 5

เจ้าอาวาส:
คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่อยอแซฟ ศรชัย ดิพอ

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : ….. น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : ….. น.

St. John the Apostle Mausoleum

Address: 136/10 Ban Mae Khe m. 4, Mae Sariang, Maehongson 58110

zone area: 5

Parish Priest:
Father Vasan Arun

Assistant Parish Priest:
Rev. Sornchai Dipaur

Mass Times at St. John the Apostle Mausoleum

Monday – Saturday (Thai) : ….. a.m.

Sunday (Thai) : ….. a.m.