08_29_2013_13_04_1

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

ที่อยู่: 136/10 บ้านแม่เหาะ หมู่ที่ 4  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

สังกัดเขตวัด: 5

St. John the Apostle Mausoleum

Address: 136/10 Ban Mae Khe m. 4, Mae Sariang, Maehongson 58110

zone area: 5