1

วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

ที่อยู่ :62 หมู่ 1 ต.ขุนแม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เบอร์โทรศัพท์ :08-9999-2457

สังกัดเขตวัด: 5

เจ้าอาวาส
คุณพ่อยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่อเธียรชัย สงวนไพรวัลย์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 19.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 10.00 น.

St. Peter's Church

Address: 62 Moo 1, Khun Mae La, Mae Lan Noi, Maehongson 58120
Tel. no.: 08-9999-2457

zone area: 5

Parish Priest

คุณพ่อยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล

Assistant Parish Priest

คุณพ่อเธียรชัย สงวนไพรวัลย์

Mass Times at St. Peter's Church

Monday – Saturday (Thai) : 07.00 p.m.

Sunday (Thai) : 10.00 a.m.

วัดสาขา                                       

31.1 วัดนักบุญยอห์น บอสโก  บ้านป่าแก่เหนือ ม.4 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.2 วัดพระแม่มารีย์ บ้านป่าแก่ใต้ ม.2 ต.ขุนแม่ลาน้อย  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.3 วัดนักบุญเทเรซา  บ้านขุนแม่ลาใต้ ม.1 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.4 วัดนักบุญอันนา บ้านผาไหวกลาง ม.3 ต.ขุนแม่น้อย  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.5 วัดนักบุญคริสโตเฟอร์  บ้านผาไหวใต้ ม.3 ต.ขุนแม่น้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.6 วัดนักบุญมาร์ธา บ้านส้มป่อย ม.2 ต.ขุนแม่น้อย  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.7 วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ บ้านแม่นาจางเหนือ ม.1 ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.8 วัดนักบุญอักแนส บ้านแม่นาจางใต้ ม.2 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน58120

31.9 วัดนักบุญเปาโล มิกิ บ้านห้วยเฮี๊ยะแม่สะแมง ม.10 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.10 วัดนักบุญออกัสติน บ้านแม่ซ้อ ม.2 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.11 วัดนักบุญยากอบ  บ้านแม่ขีด ม.2 ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.12 วัดนักบุญปาตริก บ้านหัวดอย ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.13 วัดนักบุญธีตัส บ้านห้วยเฮี๊ยะ (แม่นาจาง) ม.3 ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.14 วัดนักบุญดอมินิก บ้านฟักทอง ม.3 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.15 วัดนักบุญยอห์นบอสโก บ้านห้วยผึ้งเก่า ม.7 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.16 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านอมลาน ม.2 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน58120

31.17   วัดนักบุญมารโก   ม.3 บ้านป่าแก่กลาง ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน58120

31.18 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านแม่กองแปง ม.2 ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

31.19 วัดนักบุญเลโอ     ม.3 บ้านสบแม่ขีด ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน58120

31.20 วัดราชินีแห่งสันติสุข ม.2 บ้านห้วยโป่ง ต. แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน58120

31.21 วัดนักบุญเทเรซา  บ้านหนองม่วน ม.4 ต. แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน58120

31.22 วัดนักบุญยอแซฟ   บ้านกะริคี หมู่ 6 ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

31.23 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยผึ้งใหม่ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 58120