บาดหลวง เปียร์ ลุยจี ซีวีเอโร

Rev. Piero Luigi Siviero

คณะธรรมทูตปีเม (PIME)
Pontificium institutum Missionum Exterarum

ตำแหน่ง :

  • กลับประเทศอิตาลี
  • วันเกิด : 12 ธันวาคม ค.ศ. 1963
  • วันบวช : 7  ธันวาคม ค.ศ. 1988
  • เชื้อชาติ : อิตาลี
  • สัญชาติ : อิตาลี
  • มือถือ  08-9852-6585
  • Email : [email protected]