วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย
Church of the Nativity of Blessed Virgin Mary

397 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7218

สังกัดเขตวัด: 2     zone area: 2

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
Mass times

  • วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 06.10 น.

  • วันอาทิตย์ (ไทย) : 09.00 น.

  • Monday – Saturday (Thai) : 06.10 a.m.

  • Sunday (Thai) : 09.00 a.m.

วัดสาขา

  • ศูนย์คาทอลิกพระเมตตา สบอมแฮด 209 หมู่ 18 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310