Epiphany Church Fang

วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง

ที่อยู่ :460 ม.2 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ :โทร. 0-5345-1103

สังกัดเขตวัด: 4

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์  พฤหัสบดี (ไทย) : 07.00 น.

วันอังคาร – พุธ (ไทย) : 19.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 10.00 น.

Epiphany Church, Fang

Address: 460 m. 2, Chotana Rd, Tambon Wiang, Amphoe Fang 50110
Tel. no: 053451103 Fax 053451103

zone area : 4

 Parish Priest:
Rev. Marco Ribolini

Assistant Parish Priest:
Rev. ALFONSO Prasert Pitakiriboon

Mass Times at Epiphany Church, Fang

Monday Thursday  (Thai) : 07.00 a.m.

Tuesday – Wednesday (Thai) :7.00 p.m.

Sunday (Thai) : 10.00 a.m.