St. Michael Garicoits Church Chiang Dao

วัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว

ที่อยู่ :68 ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 0-5338-8442, 0-5345-5061 โทรสาร 0-5338-8467

สังกัดเขตวัด: 1

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ – ศุกร์ (ไทย) : 06.30 น.

วันเสาร์ (ไทย) : 07.00 น.

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 19.30 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 09.00 น.

St. Michael Garicoits Church, Chiang Dao

Address : 68 m. 8 Tambon Chiang Dao, Amphoe Chiang Dao 50170
Tel. no. : 0-5338-8422 ,0-5345-5061  Fax. 0-5338-8467

zona area : 1

Parish Priest:
Rev. Phaisan Tem-aroonrung

Assistant Parish Priest:
Rev. Sirichai Bungaosawan

Mass Time at St. Michael Garicoits Church, Chiang Dao

Monday – Friday (Thai) : 06.30 a.m.

Saturday (Thai) : 07.00 a.m.

Monday – Saturday (Thai) : 07.30 p.m.

Sunday (Thai) : 09.00 a.m.