_Holy Family Church Huai Bong

วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

ที่อยู่ :55/7 ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1885-6330

สังกัดเขตวัด: 1

Mass Times St. Michael Garicoits Church, Chiang Dao

วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 06.00 น.

วันอาทิตย์ (ไทย) : 09.00 น.

Holy Family Church

Address : 55/7  m. 7  Tambon Pong Tam, Chai Prakan   50320
Tel. no. : 08-1885-6330

zona area: 1

Mass Times at Holy Family Church

Monday – Saturday (Thai) : 06.00 a.m.

Sunday (Thai) : 09.00 a.m.