อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
Sacred Heart of Jesus Cathedral

สังกัดเขตวัด: 1
zone area: 1

 • 225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5327-1859 Fax. 0-5327-1861
 • E-mail : [email protected]
 • 225 Charoenprathet Rd. Tambon Chang Khlan, Amphoe Muang, Chiang Mai 50100
  Tel. no. : 0-5327-1859 Fax. 0-5327-1861

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
Mass times

 • วันจันทร์ – เสาร์ (ไทย) : 19.00 น.
 • วันอาทิตย์ (ไทย) : 06.30 น. / 08.30 น. / 18.00 น.
  วันอาทิตย์ (อังกฤษ) : 11.00 น.
 • Monday – Saturday (Thai) : 19.00 p.m.
 • Sunday (Thai) : 06.30 / 08.30 / 18.00 p.m.
  Sunday (English) : 11.00 a.m

วัดสาขา

1.1 วัดนักบุญยอแซฟ 103 ม.10 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
1.2 วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ ม.9 บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันปางตอง จ.เชียงใหม่ 50120
1.3 วัดพระเมตตา (สารภี) ม.4 บ้านหนองแฝก ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140