ขจัดความหิวโหย เนื่องในโอกาสวันอาหารโลก (World Food Day)

Local Consultation Chiang Mai Diocese Pre-Synodal Meeting

ร่วมประชุมวางแผนงานอาสาสมัครทีมเยี่ยมผู้สูงอายุ

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (โลโก้) ของซีนอด ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023

ซีนอดของบรรดาบิชอปไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจเฉพาะของสำนักงานในวาติกัน

สมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชนเชียงใหม่

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52

มุ่งสู่การประชุมซีนอดเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน ปี ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023

บ้านเณรกลางที่โคราช

ฉลองอารามกลาริส (สารภี)

สถาบันปรีชาญาณเอเชีย

พิธีเปิดสถาบันปรีชาญาณแห่งเอเชีย