เสกวัดนักบุญลูเซีย บ้านขุนแม่นาย

เสกถวายวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านแม่จูมสาม

เปิดศูนย์ม้งคาทอลิก นานาชาติ อ.จอมทอง

ฉลองวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง

เสกวัดนักบุญโทมัส อไควนัส แม่สะเต

ฉลองคริสต์มาสที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

คริสต์มาสที่วัดนักบุญยอห์น แม่เหาะ

คริสต์มาสที่วัดเอมมานูแอล บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้

คริสต์มาสที่วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง

คริสต์มาสที่วัดนักบุญอันตน บ้านแม่นาจางเหนือ

ฉลองวัดพระเยซูเจ้านายชุมพาบาล บ้านปางมะโอ

60 ปีชุมชนวัดนักบุญเปโตร ผาหมอน