Skip to content

เมื่อ วัน 14-20 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย ได้จัดกิจกรรมค่ายคำสอนให้แก่เยาวชนในเขตวัด ชื่อค่ายว่า “ค่ายเรารักพระเยซู ปีผู้ได้รับพระพร” ในช่วงระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จนถึงวันอาทิตย์ปัสกา เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ คำสอน รื้อฟื้นความเชื่อ และร่วมกิจกรรมสนุกสานร่วมกัน