Skip to content
23PascuaA1

อาทิตย์สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ
20 เมษายน 2014

บทอ่าน  กจ 10: 34 ก , 37- 43 ;   คส 3: 1- 4 หรือ 1 คร 5: 6- 8;
ยน 20: 1- 9    หรือ มธ 28 : 1- 10

พระวรสารสัมพันธ์กับ  CCC      ยอห์น :515,  640,  2174
มัทธิว : 500, 641, 645, 652, 654, 2174 CSDC    มัทธิว : 454

จุดเน้น     สัญลักษณ์ต่างของปัสกา  เตือนใจเราให้คิดถึงชีวิตในพระคริสต์  และการอุทิศตัวของเราต่อ    พระองค์

มีบางสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตคนเรา  ช่วยให้คิดถึงการงาน  งานอดิเรก อุปนิสัย  และลักษณะรูปร่างหน้าตา   ในฐานะคริสตชน  เราก็มีสัญลักษณ์หลายอย่างที่สะท้อนชีวิตของเราในพระคริสตเจ้า  สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นของวันฉลองปัสกา  เช่น  น้ำเสก  เทียนปัสกา  และเสื้อสีขาว  สัญลักษณ์เหล่านี้เราพบครั้งแรกในวันที่เรารับศีลล้างบาป  และครั้งสุดท้าย  เราจะพบในพิธีปลงศพของเรา   ตลอดชีวิตของเรา  สัญลักษณ์เหล่านี้เข้ามาในชีวิตช่วยเตือนใจให้ตระหนักรู้ว่าเราคือใคร  เราต้องทำอะไร  และเรากำลังไปไหน

เพราะเหตุที่สัญลักษณ์ต่างๆของชีวิตคริสตชน  คือ  สัญลักษณ์ปัสกาเป็นอันดับแรก   ปัสกา เป็นเวลาที่สมบูรณ์สำหรับไตร่ตรองเกี่ยวกับความหมายของชีวิต  เช่น    น้ำเสก  ทำให้ระลึกถึงศีลล้างบาป     น้ำเสกเป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์  เพราะน้ำช่วยชำระล้างให้สะอาด  และให้ชีวิตแก่เรา  เราได้รับการชำระให้สะอาดจากบาป  และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า  แต่น้ำก็สามารถนำความตายมาให้ด้วย  ในพระศาสนจักรสมัยแรกมองว่าน้ำเป็นเสมือนหลุมศพ   เมื่อเราจุ่มตัวในน้ำ  เราก้าวเข้าหลุมศพ  ซึ่งเราตายจากความเห็นแก่ตัว  และบาป  และเริ่มชีวิตใหม่ในพระเยซูเจ้า  การดำเนินชีวิตในพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้า  เรากลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า  การดำเนินชีวิตในพระเยซูเจ้า  เราก็กลายเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

เทียนปัสกา  เป็นเครื่องหมายถึงพระคริสตเจ้า  เราไม่ได้ดำเนินชีวิตในความมืดแห่งอวิชชา (ความโง่เขลา)  การโกหก หรือ ความวุ่นวายสับสน   เป็นพระคริสตเจ้าผู้ส่องสว่างจิตใจของเราด้วยความจริง    เราจึงรู้จักพระเจ้า  พระบิดาของเรา  เรารู้จักพระบัญญัติ  และคำสอน  เรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคือ สวรรค์  ชีวิตนิรันดร  และการกลับคืนชีพ    และเรารู้ว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงไปถึงที่นั่นได้

เสื้อสีขาว  เป็นเครื่องหมายถึงการดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์  พระคริสตเจ้าได้ชำระเราให้บริสุทธิ์ เสื้อสีขาวเป็นเครื่องหมายภายนอก   ให้คนอื่นทราบว่าเราเป็นของพระคริสตเจ้า   และเราดำเนินชีวิต  แบบพระคริสตเจ้า  เป็นวีถีชีวิตของเรา  เราถูกปกคลุมในพระคริสตเจ้าผู้สถิตกับเราเสมอ    พระองค์ทรงพิทักษ์คุ้มครองเรา  ช่วยเราให้เข้มแข็ง  และช่วยเหลือเราทุกๆวัน

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต  เพราะเป็นสิ่งที่เราเป็นทุกวัน   เป็นวิถีชีวิตของเรา  สัญลักษณ์ของชีวิตคริสตชนไม่สามารถเป็นเพียงเครื่องหมายเท่านั้น   มันต้องเป็นวิถีชีวิต  เราดำเนินชีวิตเป็นคนบริสุทธิ์  และศักดิ์สิทธิ์  เพราะการชำระล้างของศีลล้างบาป  เราดำเนินชีวิตในน้ำของพระคริสตเจ้าพระองค์ทรงเป็นน้ำทรงชีวิตที่ค้ำจุนเรา  เราดำเนินชีวิตแสงสว่างของพระคริสต์  เราแสวงหาการหล่อหลอมจิตใจติดตามพระคริสตเจ้าอย่างสม่ำเสมอ   เราเชื่อในความจริงที่พระองค์สั่งสอน  เราประกาศความเชื่อแก่คนอื่น  ชุดศีลล้างบาปต้องเป็นอาภรณ์จากการทำงานของเรา  กล่าวคือ  ช่วยเหลือ และเยียวยารักษา  ต่อต้านความชั่ว  และทำสิ่งที่ถูกต้องทุกๆวัน  ไม่ว่าเราจะอยู่  ณ ที่แห่งใด

ใครที่รู้จักเรา  ย่อมรู้จักสัญลักษณ์ของชีวิตของเรา  ง่ายมากเพราะสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา  ในฐานะคริสตชน  เราต้องไม่แค่รู้สัญลักษณ์ชีวิตในพระคริสตเจ้าเท่านั้น    สัญลักษณ์เหล่านี้ต้องทำให้คนอื่นรู้จักตัวตนว่าเราเป็นใคร   เราดำเนินชีวิตอย่างไร  และเราทำอะไร    เป็นสัญลักษณ์ทั้งภายใน  และภายนอก  ถึงการอุทิศตัวเพื่อพระคริสตเจ้า  ขณะที่เราได้รื้นฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปในวันนี้   ขอให้สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเหตุผลของตัวตน  ของชีวิต  ว่าเราเป็นใครในพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์แปล
แปลจาก  Homilies (เมษายน-มิถุนายน)2014 หน้า 106 – 109